Weapons of mass distractionWeapons Of Mass Distraction

Afgelopen week was Social Checkpoint op bezoek bij de AFAS Business to Business Inspiratiesessie over Social MediaMartijn Delahaye en Gert van Assen van AFAS deden uit de doeken hoe Social Media bij AFAS op een succesvolle manier wordt ingezet. Dat AFAS succesvol te noemen is op Social Media blijkt onder andere uit cijfers van LinkedIn. In de afbeelding hieronder zie je dat AFAS medewerkers gemiddeld meer content plaatsen op LinkedIn dan medewerkers van concurrenten van AFAS. Daarnaast heeft AFAS meer dan 7 500 volgers op Twitter. Niet slecht voor een bedrijf dat actief is in de B2B, hoewel dat wel betekent dat er per klant minder dan 1 volger te vinden is op Twitter: AFAS heeft namelijk meer dan 10 000 klanten.

Daarna deelde Jochem Koole, iemand die zijn brood verdiend met advies geven op het gebied van Social Media maar niet in dienst is van AFAS, zijn visie op het gebied van het inzetten van Social Media door organisaties. Wat het meest is blijven hangen bij mij is dat hij Social Media omschreef als Weapons of mass distraction. Een hele pakkende oneliner om te omschrijven dat Social Media je verschrikkelijk af kunnen leiden van alles en iedereen om je heen. Continu wordt je bestookt met de vreemdste, grappigste, maar ook saaiste en irrelevantste filmpjes, artikelen en status updates. Al deze informatie wordt naar je toegepusht via een tijdslijn, e-mail, maar ook via het notification center van je smartphone.

Push vs. Pull
Niet alleen met betrekking tot Social Media wordt informatie naar je gepusht. Nieuwsbrieven via e-mail worden ook met regelmaat aan mensen verzonden. Dit hoeft in principe nog geen voorbeeld van Pushing the zijn, want dat heeft specifiek te maken met de manier waarop je de informatie tot je neemt. Wanneer je je direct laat informeren als er informatie binnenkomt is er sprake van Pushing. Als jij zelf bepaald wanneer je welke informatie opvraagt spreken we van Pulling. De informatie wordt dus naar je toegestuurd of je trekt het juist zelf naar je toe. Pushing wordt steeds meer gebruikt, met name doordat er meer en meer gebruik gemaakt wordt van het Notification Center op de smartphone. Veel apps zoals Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram en Whatsapp brengen jou direct op de hoogte van nieuwe berichten die binnenkomen. En dan ben je weer afgeleid. En dat zo’n 100 keer per dag. Als pessimist zou je kunnen zeggen dat je zelf op deze manier in steeds mindere mate bepaald waar je mee bezig bent. Als optimist kan je opmerken dat dit veel tijd scheelt omdat je zelf niet elke keer hoeft te kijken of er al nieuwe berichten zijn binnengekomen. Pulling vereist een actievere houding van iemand dan Pushing. Bij Pushing kan een passieve houding volstaan, alles wordt toch wel naar je toegestuurd, helaas vaak meer dan je lief is.

Tip van Marco Buijs: probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van Pulling, dan bepaal je zelf welke informatie je tot je neemt op welk moment en ben je dus per definitie minder snel afgeleid. Je houdt dan een actievere houding aan en blijft zelf in controle.

Naast het feit dat Social Media dus kunnen worden omschreven als Weapons of mass distraction, benadrukten Martijn, Gert en Jochem alle drie de mogelijkheden en kansen voor ondernemingen die er zijn ontstaan. Zo kan Social Media gebruikt worden als medium om te communiceren met collega’s, potentiële nieuwe collega’s, klanten en potentiële nieuwe klanten. Dan maakt het verder niet zoveel uit of dat nou Facebook of Twitter is, deze bedrijven komen en gaan, maar je moet je wel bedenken waar jouw doelgroep zich op Social Media bevindt.

Tot slot werd duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat al je medewerkers meedoen via Social Media. Het komt namelijk veel overtuigender over als iemand van de support afdeling op zijn persoonlijke Twitter account deelt dat AFAS een goed product verkoopt dan als het Corporate account van AFAS dat doet. Daarnaast wordt het volume, het bereik en de diversiteit van de berichten hoger als iedereen meedoet! Daarom moeten we op zoek naar Social Media Business Champions, mensen die enthousiast het voortouw nemen op Social Media. Voor ons zou Leendert Len Hartveld hier wel eens een hele goede kandidaat voor kunnen zijn!

Door Marco BuijsLast week Social Checkpoint visited the AFAS Business to Business Inspirational Session about Social Media. Martijn Delahaye and Gert van Assen van AFAS explained how Social Media are engaged at AFAS in a successful way. It appears that you may call AFAS successful on Social Media from (among other things) figures from LinkedIn. In the figure below you see that AFAS employees averagely place more content on LinkedIn than employees of competitors of AFAS. Besides this AFAS has over 7500 followers on Twitter. That’s not bad for a company  which is active in the B2B, though it does mean that for each customer less than 1 follower can be found on Twitter. Because AFAS has over 10.000 customers.

After this Jochem Koole, someone who earns his living with giving advice in the field of Social Media, but who is not employed by AFAS, shared his vision on the field of the engaging of Social Media by organisations. What stuck with me most is that he described Social Media as “Weapons of Mass Distraction”. A very much to the point oneliner to describe that Social Media can distract you enormously from everything and everyone around you. You get continually pressed with the strangest, funniest but also boring and irrelevant video’s, articles and status updates. All of this information gets pushed to you via a timeline, e-mail, but also the notification center of your smartphone.

Push vs Pull

Not only in regard to Social Media information gets pushed to you. Newsletters by e-mail are regularly sent to people. This doesn’t yet have to be an example of pushing, because pushing has to do with the way you take information in. When you let yourself be informed immediately when information comes in we talk about pushing. When it is you who decide yourself when you request which information we talk about pulling. Either the information gets sent to you or you draw it to you by yourself. Pushing gets used more and more often, especially  because the Notification Center on the smartphone gets used more and more often. Many apps such as Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram and Whatsapp inform you immediately about new messages coming in. And then you are distracted again. And this about a hundred times a day. If you were a pessimist you could say that in this way you decide ever less for yourself what you are occupied with. If you are an optimist you may note that this saves you time because you don’t have to check yourself each time whether new messages have come in. Pulling requires a more active attitude from someone than pushing. With pushing a passive attitude is sufficient, because it all gets sent to you, unfortunately more often than you like.

Tip from Marco Buijs: try to keep using pulling as much as possible, then you decide for yourself which information you take to you at which moment and you will then by definition be less distracted. You then keep a more active attitude and stay in control yourself.

Besides the fact that Social Media can be described as Weapons of Mass Distraction, Martijn, Gert and Jochem all three emphasized the possibilities and chances that have been created for entrepreneurships. This way Social Media can be used as a medium to communicate with colleagues, potential new colleagues, customers and potential new customers. It doesn’t matter that much then whether it is Facebook or Twitter, these companies come and go, but you must have in mind where your target-group finds itself on Social Media.

Finally it was explained that it is important that all your employees participate via Social Media. It looks much more convincing if someone from the support division shares on his personal account that AFAS sells a good product than when the Corporate account of AFAS does this. Besides this will the volume, scope and diversity of the messages be higher if everybody participates! That is why we have to look for Social Media Business Champions, people who enthusiastically take the lead on Social Media. For us Leendert Hartveld could be a very good candidate in this.                                                                                                                                             By Marco Buijs.

Leave a Reply