Unieke kans voor (sport)verenigingen om clubkas gratis te laten spekken!Unique chance for (sports)associations to increase club fundings

In dit veranderende tijdperk waarbij er een grote verschuiving is te zien van offline naar online winkelen, ontstaat er een grote kans voor (sport)verenigingen om hier een graantje van mee te pikken.

“Het online winkelen neemt nog steeds toe. In 2013 gaven 10,3 miljoen Nederlanders van 12 tot 75 jaar aan wel eens wat via internet te kopen. Vakanties en kleding zijn het populairst.”

In de periode van 2005 t/m 2013 is de omzet van online aankopen zelfs gegroeid van 2,8 naar 10,6 miljard euro! Gemiddeld werd in het tweede kwartaal van 2014 € 288,- per online koper besteed en het eerste kwartaal daarvoor zelfs € 346,-. Laten we zeggen dat elke online aankoper gemiddeld € 1200,- per jaar besteedt aan onder andere vakanties en kleding. Van die € 1200,- had € 60,- naar een (sport)vereniging kunnen gaan,door gebruik te maken van Social Sponsoring. Sponsoren die aangesloten zijn bij Social Sponsoring keren al gauw 5% uit aan de vereniging als er bij hun een aankoop wordt gedaan. Dus elk lid van een vereniging kan € 60,- opleveren. Bij een vereniging van 1000 leden, waarvan 625 leden online winkelen, kan dit dus € 37.500 opleveren. Leden kunnen dus letterlijk de clubkas gratis spekken door aankopen te doen via de sponsormeter van hun (sport)vereniging.

Maakt uw organisatie nog geen gebruik van Social SponsoringMeld u dan nu aan bij Social Sponsoring en ga direct van start, zodat de clubkas gratis gespekt kan worden.

Door David de VriesIn this changing age where you see a large shifting from offline to online shopping, a big chance is generated for (sports) associations to have some advantage from this.

“online shopping is still increasing. In 2013 10,3 million dutch people between 12 and 75 years old indicated they occasionally buy something via internet. Holidays and clothes are most popular”.

In the period between 2005 till 2013 the turnover of online shopping even grew from 2,8 to 10,6 billion euro!  On average there was spent 288 euro per online customer in the second quarter of 2014 and in the first quarter before then even 346 euro. You can say that every online customer spends 1200 euro on average per year on among other things holidays and clothes. From these 1200 euro 60 euro could have gone to a (sports) association by making use of Social Sponsoring. Sponsors who are linked to Social Sponsoring can soon pay 5 % to the association when a purchase is made with them. Therefore every member of an association can provide 60 euro. For an association with 1000 members, of which 625 shop online, this can provide 37.500 euro. Members can therefore litterally for free provide for the club funding  by making purchases with the sponsormeter of their (sports) association.

Does your organisation not yet make use of Social Sponsoring? Then enlist now with Social Sponsoring and start immediately, so the clubfundings can grow.                          By David de Vries.

Leave a Reply