The Next Entrepreneur 2014The Next Entrepreneur 2014

De Rabobank organiseert elk jaar in samenwerking met MKB-Nederland The Next Entrepreneur. The Next Entrepreneur is een competitie voor beginnend ondernemers. Tijdens de competitie worden er ook telkens vragen gesteld aan de ondernemers om na te denken over hun bedrijf. Op de website staan veel handige tips waar je aan moet denken als ondernemer als je gaat beginnen of net begonnen bent. Dit jaar was de finale bij Spant! in Bussum.

Social Checkpoint nam zelf ook deel aan The Next Entrepreneur 2014 en wist met honderd stemmen helaas niet de finale te bereiken. Op de dag zelf waren zo’n vijfhonderd ondernemers aanwezig. Na een lekkere lunch met ondernemers uit de regio Amersfoort ging de finale van start. In de finale stonden vier bedrijven.

De eerste finalist van The Next Entrepreneur was Skycap. Skycap is gespecialiseerd in drones. Deze kunnen voor verschillende doeleinde gebruikt worden. Skycap wil deze onder andere inzetten voor goede doelen om stropers op te sporen in Afrika. De dronemarkt en technologie zijn nog vol in ontwikkeling. Naar schatting zal de drone markt in de komende jaren uitgroeien tot een markt van 400 miljard euro. De tweede finalist was BitesWeLove. BitesWeLove bezorgt healthy foods aan huis. Dit zijn voornamelijk gezonde tussendoortjes. De gezonde tussendoortjes zijn af te stemmen aan het persoonlijk profiel van de klant om zo de juiste combinatie te maken. Zo zijn er healthy foods om de hersenen beter te laten functioneren of healthy foods om meer energie te krijgen. De derde finalist was United Wardrobe. United Wardrobe is een platform waar mensen tweedehands kleding kunnen ruilen. Het platform maakt tweedehands kleding weer hip. United Wardrobe wist al eerder drie prijzen in de wacht te slepen. DigiTrage was de laatste finalist. DigiTrage is een innovatief concept in de conservatieve juridische dienstverlening. Met Digitrage kunnen ondernemers hun betalingsgeschillen volledig online oplossen. Digitrage zorgt ervoor dat proceskosten flink worden gereduceerd. Jort Kelder gaf als gastheer van The Next Entrepreneur een leuke intro en entertainde het publiek. De finalisten kwamen één voor éen op het podium en werden nog één keer door Jort Kelder het vuur aan de schenen gelegd. Door een klein foutje was de winnaar op Twitter al eerder bekend dan in de zaal. De uiteindelijke winnaar was Skycap.

Na de prijsuitreiking van The Next Entrepreneur konden er nog verschillende seminars gevolgd worden. Één daarvan ging over content marketing en story telling. Hier vertelde Cor Hospes over ‘Content is geen king, maar een lakei’. De seminars waren leerzaam en inspirerend. Aan het einde van de dag was er nog een netwerkborrel om andere ondernemers beter te leren kennen.

door David de VriesThe Rabobank organises in cooperation with MKB-Nederland The Next Entrepreneur each year. The Next Entrepreneur is a competition for starting entrepreneurs. During the competition questions are regularly asked to the entrepreneurs to consider about their company. On the website one finds many handy suggestions one can think about as entrepreneur when you are starting or have just started. This year the final was at Spant! in Bussum.

Social Checkpoint itself  also took part in The Next Entrepreneur 2014 and with 100 votes it did unfortunately not reach the finale. On the day itself about 500 entrepreneurs were present. After a nice lunch with entrepreneurs from the region Amersfoort the finale started. In the finale there were four companies.

The first finalist of The Next Entrepreneur was Skycap. Skycap is specialised in drones. These can be used for different purposes. Skycap wants to have them used for instance for charities to identify illegal hunters in Africa. The dronemarket and technology are still in full development. The market for drones will develop in the coming years to a market of 400 billion on estimate.

The second finalist was BitesWeLove. BitesWeLove delivers healthy foods at home. These consist mainly of healthy snacks. The healthy snacks can be adapted to the personal profile of the customer to make a fitting combination. for instance there are health foods which make your mind function better or healthy foods to get more energy. The third finalist was United Wardrobe. United Wardrobe is a platform where people can exchange secondhand clothes. The platform makes secondhand clothes trendy again. United Wardrobe has already won three prizes before. Digitrage was the final finalist. Digitrage is an innovative concept in the conservative legal service provision. With Digitrage entrepreneurs can solve their  payment differences completely online. Digitrage ensures that costs of legal procedures can be decreased considerably. Jort Kelder gave as host of The Next Entrepreneur an enjoyable intro and entertained the public. The finalists took turns getting on the stage and were questioned by Jort Kelder one more time. Because of a small mistake the winner was known earlier on Twitter than in the audience. The final winner was Skycap. After the prize-giving of The Next Entrepreneur different seminars could be followed. One of these was about content marketing and story telling. In this Cor Hospes told about ‘Content is not a King, but a servant’. The seminars were educative and inspiring. At the end of the day one could have a network drink to get to know other entrepreneurs better.

By David de Vries

 

Leave a Reply