sponsoring_social sponsoring

[:nl]Strategisch sponsorplan met Sponsoracties[:en]Strategic Sponsoring plan with Sponsoracties.nl[:]

[:nl]Social Checkpoint gaat samenwerken met Sponsoracties.nl. De initiatiefnemer Harold Dijkstra die een specialist is op het gebied van marketing merkte dat bij zijn eigen vereniging nog weinig professionalisering was van de sponsoring toen hij bij de sponsorcommissie begon. Zijn ervaring en expertise wil hij graag delen met de sportverenigingen. Zo is Sponsoracties ontstaan. Sponsoracties bundelt de krachten met verschillende leveranciers om een compleet aanbod van sponsoracties te kunnen bieden voor sportverenigingen. Dit kan een traditionele bloembollen actie zijn of bijvoobeeld het innovatieve Social Sponsoring. Door het grote netwerk van leveranciers die Sponsoracties achter zich heeft kan Sponsoracties aan alle behoeften van de vereniging voldoen. Sponsoracties zal samen met de vereniging een strategisch sponsorplan uitwerken waar de vereniging zich op kan focussen in de komende jaren. Er wordt hierbij ook ondersteuning gegeven om dit plan uit te voeren. Social Wi-Fi en Social Sponsoring kunnen onderdeel zijn van het strategische sponsorplan om meerwaarde te bieden voor de sponsors. Social Wi-Fi en Social Sponsoring bieden namelijk een structurele bron van inkomsten voor de club. Zo kan een sponsor gekoppeld worden aan het Wi-Fi en op die manier kan naamsbekendheid gegenereerd worden via Facebook voor de sponsor. Social Sponsoring is gericht op de leden die online winkelen. winkelen de leden via Social Sponsoring, dan krijgt de vereniging een deel van elk aankoopbedrag gesponsord door de aangesloten webshops. Nog nooit werd sponsoring zo makkelijk gemaakt voor verenigingen die het toch vaak lastig vinden om op een innovatieve manier hiermee bezig te gaan.

De komende jaren zal sponsoring blijven veranderen. Een bord langs het veld is niet meer van deze tijd en sportverenigingen zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden. Belangrijk is om nieuwe trends is sport en sportsponsoring in de gaten te houden. Door op deze trends in te spelen blijf je niet achter de feiten aanlopen maar zorg je ervoor dat de sportvereniging meegaat met de tijd. De veranderende tijden vragen om een nieuwe aanpak en je kan je afvragen of de 55+ bestuurder geschikt is om deze taak te vervullen. De maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging wordt een telkens belangrijker aspect en sport word telkens vaker ingezet als middel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Maatschappelijk verantwoord sponsoren is hierdoor ook ontstaan. Hierbij helpen bedrijven met hun expertise in samenwerking met de vereniging om deze problemen aan te pakken. Zo zijn er sponsors die helpen een sportaccommodatie energie neutraal te maken. De besparingen die hiermee worden gedaan kunnen vervolgens weer geïnvesteerd worden in de sport. Aan de andere kant is sponsoring ook een stuk commerciëler geworden en willen sponsors meetbare resultaten terugzien voor de investeringen die zij doen.

Sponsoracties kan een mooi begin zijn om de sponsoring van de sportvereniging te professionaliseren. Samen met hun zullen wij actief samenwerken en ook Social Checkpoint zal de nieuwe trends nauwlettend in de gaten houden om een vernieuwend aanbod te kunnen blijven doen aan de verenigingen. Wilt u meer weten over wat Sponsoracties allemaal te bieden heeft? Dan zult u even moeten wachten tot 1 mei. Dan zal de website gelanceerd worden van Sponsoracties.[:en]Social Checkpoint is going to cooperate with Sponsoracties.nl. The taker of the initiative Harold Dijkstra who is a specialist in the field of marketing noticed that at his own association there was little professionalising of the sponsoring when he started at the sponsoring commission. He wants to share his experience and expertise with the sports associations. In this way Sponsoractions came into existence.

Sponsoracties joins forces with several suppliers to be able to offer a complete supply of sponsoring actions for sports associations. This can be a traditional flower bulb  action or for example the innovative Social Sponsoring. Because of the large network of suppliers which support Sponsoracties it can meet with all the demands of the association. Sponsoractions will work out a strategic sponsorplan together with the association on which the association can focus the coming years. Support will be given to carry out this plan. Social Wi-Fi and Social Sponsoring can be part of the strategic sponsoring plan to offer surplus value for the sponsors. For Social Wi-Fi and Social Sponsoring offer a structural source of income for the club.

This way a sponsor can be linked to the Wi-Fi and in this manner publicity for the name can be generated through Facebook for the sponsor.  Social Sponsoring aims at the members who shop online. When the members shop via Social Sponsoring, the association will be sponsored with part of every purchase amount by the connected webshops. Never before sponsoring has been made so easy for associations, who often find it difficult to start out with this in an innovative way.

In the coming years sponsoring will continue to change. A board along the field is no longer of this age and sports associations will need to search for new possibilities. It is important to keep looking at new trends in sports and sportsponsoring. By going along with these trends you don’t keep running after the facts but you take care of it that the sports association stays uptodate. The changing times demand a new approach and you can question whether the 55+ director is capable to fulfill this task. The involvement in society of the association is becoming a more important aspect all the time and sports are more and more often engaged as a means to deal with social problems. Socially responsible sponsoring has come into existence because of this. Here companies help with their expertise in cooperation with the association to deal with these problems. For example there are sponsors who help to make a sports accommodation energy neutral. The savings which are made this way can subsequently be invested in the sport. On the other side sponsoring has become a lot more commercial and sponsors wish to get measurable  results in return for their investments.

Sponsoracties can be a nice start in professionalising the sponsoring of a sports association. Together with them we will actively cooperate and Social Checkpoint also will keep an eye on these trends to be able to keep presenting a renewing supply to the associations.

Do you wish to know more about everything which Sponsoractions has to offer? Then you will have to wait until 1 May. Then the website of Sponsoracties will be launched. David de Vries.[:]

Leave a Reply