Sponsorvisie: meer sponsors met minder moeiteSponsorvision: More Sponsors with less effort

Bij HC&FC Victoria 1893 kwamen maandag 24 november leden van verenigingen bij elkaar die verantwoordelijk zijn voor sponsoring. Ook de mannen van Social Checkpoint waren hierbij uitgenodigd omdat ik actief ben in de sponsorcommissie van CJVV om Social Sponsoring te promoten. Onderwerp van de avond die georganiseerd was door de KNVB was: Meer sponsors met Minder moeite. Een goede presentatie werd gegeven doorPeter van Baak over 1) zijn bedrijf Sponsorvisie en 2) zijn visie op sponsoring voor amateur-clubs. Dat tweede komt natuurlijk volop terug in het eerste.

Volgens Sponsorvisie is er een grote verandering plaats aan het vinden in het amateursponsoren. Zoals wij ook al meerdere keren stelden, stelt ook Sponsorvisie dat sponsoring steeds minder als liefdadigheid gezien wordt door het bedrijfsleven en steeds meer als een investering. Dan moeten de resultaten dus ook goed meetbaar worden gemaakt. Dat maakt Social Sponsoring dan ook echt een manier van sponsoren van deze tijd en de toekomst, maar daarover later meer. Verder gaf Peter van Baak van Sponsorvisie als een echte marketeer voorbeelden van verschillende manieren waarop je potentiele sponsors kan benaderen en de verschillende reacties die je hierop kan krijgen. Als je bijvoorbeeld bij de lokale makelaar komt en deze vraagt of deze uw amateurvereniging wil sponsoren is de kans erg groot dat deze nee zal zeggen. Maar als je aangeeft dat de makelaar een grote doelgroep van lokale 20-30 jarigen kan aanspreken via de vereniging, dan heeft hij daar waarschijnlijk wel interesse in. Het verschil is dat je nu niet meer aan het bedelen bent, maar dat je de mogelijkheden voor de makelaar laat zien. Tegelijkertijd ben je op zoek naar geld uit een ander potje. Namelijk niet het potje voor sponsoring, maar het potje voor marketing. En reken maar dat dit potje veel en veel groter is. Het is niet vreemd voor veel bedrijven om jaarlijks 5% van de omzet te herinvesteren in marketing.
Een tweede punt dat naar voren kwam, is dat het essentieel is om er voor te zorgen dat een sponsor meer terugziet van zijn sponsoring dan alleen jaarlijks een factuur. Essentieel is het dat er meer contact tussen de vereniging en de sponsor blijft, want als je als sponsor alleen een factuur krijgt elk jaar, dan is de kans wel heel groot dat je het snel voor gezien houdt. Daarom dient een deel van de sponsorinkomsten gereserveerd te worden voor sponsors. Op die manier is er ook geld om leuke dingen te organiseren voor de sponsors. Op de lange termijn zal dit zich altijd terugbetalen.
Een derde interessante les die we van Sponsorvisie meekregen en waar we het bij Social Checkpoint volledig mee eens zijn is dat specifiek sponsoren veel makkelijker is dan algemeen sponsoren. Het vinden van een balsponsor, shirtsponsor voor een bepaald team en een sponsor voor een evenement is veel makkelijker dan het vinden van sponsors voor de club als geheel. Wees dus flexibel als sponsors specifieke dingen willen sponsoren. Waarom is specifiek sponsoren aantrekkelijker dan algemeen? Omdat bij specifieke sponsoring de sponsor kiest wat er met zijn geld gebeurd.
Wat kan je met Sponsorvisie als amateursportvereniging?
Wat erg waardevol is aan Sponsorvisie is dat zij elke maand met een uitgewerkt plan komen via de e-mail om sponsors op een unieke manier te werven. Daarnaast komt Sponsorvisie ook met uitgewerkte ideeën om contact te houden je huidige sponsoren. Sponsorvisie heeft ook een systeem waarmee sponsors kunnen adverteren op de website van de club en via narrowcasting in de kantine. Door het systeem van Sponsorvisie te gebruiken kunnen sponsors hun advertenties aanpassen wanneer zij dat willen. Rede om dit te willen zou zijn dat het leidt tot meer zeggende advertenties, bijvoorbeeld met betrekking tot de actie van de week. Sponsorvisie is overigens niet gratis. Om deel te nemen aan Sponsorvisie betaal je namelijk tussen de €250 en €600 per jaar met een minimum van 3 jaar. Dat betekent dus dat je minimaal €750 kwijt bent voor Sponsorvisie. Afhankelijk van het aantal sponsors dat je wilt laten adverteren via Sponsorvisie op je website en via narrowcasting betaal je daar nog extra voor.
Hoewel Social Sponsoring anders werkt dan Sponsorvisie, is het toch goed om deze hier te benoemen. Het doel van Sponsorvisie en Social Sponsoring is namelijk hetzelfde: extra sponsorinkomsten voor sportverenigingen. Beide zijn sponsormethoden van de toekomst omdat ze inzetten op online, meetbaarheid en adverteren in plaats van sponsoren. Bijkomend voordeel van Social Sponsoring is dat het volledig gratis is in gebruik en alleen maar geld oplevert! Maak nu vrijblijvend een account aan bij Social Sponsoring om te zien of dit ook iets voor jouw vereniging kan betekenen.

Door Marco Buijs
At HC&FC Victoria 1893 last monday 24 November members of associations came together who are responsible for sponsoring. Also the men from Social Checkpoint were invited because I am active in the sponsorcommittee of CJVV to promote Social Sponsoring. The topic of the evening which was organised by the KNVB was: more sponsors with less effort. A good presentation was given by Peter van Baak about 1) his company Sponsorvision and 2) his vision on sponsoring for recreational clubs. The second item comes back in the first a lot of course.

According to Sponsorvision a big change is taking place in recreational sponsoring. As we also proposed several times, Sponsorvision also proposes that sponsoring gets regarded less as charity by companies and often more as an investment. Then the results also must be made well measurable. This makes Social Sponsoring therefore a real way of sponsoring of our time and the future, but we will discuss this later. Furthermore Peter van Baak from Sponsorvision gave examples as a true marketeer of different ways in which you can approach potential sponsors  and the different reactions you can get. When for example you come at the local real estate agent and you ask him if he wants to sponsor your recreational club the chance is great he will say no. But when you indicate that the real estate agent can reach a large targetgroup of 20-30 year old people through the association he will probably be interested. The difference is that now you are no longer begging, but rather showing the real estate agent his possibilities. At the same time you are looking for money from another source. Namely not the source for sponsoring, but the source for marketing. You can be sure this source is much larger. For many companies it is common to re-invest 5% of the turnover every year. A second point that was shown is that it is essential to take care that a sponsor will see back more from his sponsoring than just a yearly invoice. It is essential that the association and the sponsor keep in touch, because when you as a sponsor only get a yearly invoice, the chance is big that you quit soon. That is why part of the sponsorincome needs to be set apart for sponsors. This way there is money to organize fun events for the sponsors. On the long term this will pay itself back always. A third interesting lesson we learned from Sponsorvision and with which we fully agree at Social Checkpoint is that specific sponsoring is much easier than general sponsoring. It is much easier to find a ball sponsor or a shirt sponsor for a specific team and much easier to find a sponsor for an event than to find a sponsor for the total club. So be flexible when sponsors want to sponsor specific things. Why is specific sponsoring more attractive than general sponsoring? Because with specific sponsoring the sponsor chooses what happens with his money. What can you do with Sponsorvision as a recreational sports association? What is very valuable at Sponsorvision is that they send every month an elaborate plan by e-mail to find sponsors in a unique way. Besides this Sponsorvision comes with elaborate ideas for keeping in touch with your current sponsors. Sponsorvision also has a system with which sponsors can advertise on the website of the club and through narrowcasting in the canteen. By using the system of Sponsorvision sponsors can adapt their advertisements whenever they want to do so. A reason for this could be  that it leads to more meaningful advertisements, for example concerning the action of the week. By the way Sponsorvision is not for free. To participate in Sponsorvision you pay between 250 and 600 euro per year for a minimum of 3 years. This means you pay minimally 750 euro for Sponsorvision. Depending on the number of sponsors you want to be advertising through Sponsorvision on your website and via narrowcasting you pay extra. Though Social Sponsoring works different than Sponsorvision, it is still good to mention it here. The goal of Sponsorvision and Social Sponsoring is namely the same: extra sponsorincome for sports associations. Both are sponsoring methods of the future because they aim at online, measurableness and advertising instead of sponsoring. An additional advantage of Social Sponsoring is that it is completely free to use and only supplies money!  Make an account now without obligation at Social Sponsoring to see whether this can mean something for your sports association too.                        By Marco Buijs.

Leave a Reply