groei-social-sponsoring

Social Sponsoring groeit de afgelopen 9 maanden met gemiddeld 40% per maandSocial Sponsoring has grown the last 9 months with an average of 40% per month

De afgelopen maanden is er hard gewerkt bij Social Checkpoint om Social Sponsoring op de kaart te zetten in Nederland. Er werden meer sponsors toegevoegd zoals KLM, de Vriendenloterij en Alibaba. Maar er werd ook een browser extensie ontwikkeld die er voor zorgt dat mensen nooit meer een aankoop vergeten te doen via Social Sponsoring. Deze extensie download en installeer je in je browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox. Dan selecteer je eenmalig welk initiatief je wilt steunen en daarna sponsor je automatisch het ingestelde initiatief bij elke aankoop die je doet bij de webshops die zich hebben aangesloten bij Social Sponsoring. Verder werd er ook een notificatiesysteem opgezet waardoor het mogelijk werd voor vrienden, familie, leden en fans van een organisatie om altijd direct op de hoogte te zijn van de laatste sponsorinkomsten.

Het resultaat mag er zijn. In totaal meldden zich al meer dan 200 initiatieven aan voor Social Sponsoring. Om de diversiteit van de initiatieven aan te tonen geven we hier een aantal voorbeelden van doelen waar Social Sponsoring voor wordt ingezet.

Bij Crossfit 073 in Vught wordt Social Sponsoring ingezet om te sparen voor een clinic weightlifting. Bijna de helft van het doelbedrag is al bij elkaar gespaard. Interessante constatering is dat er bij deze klant relatief veel ingekocht wordt bij een grote sponsor van Crossfit: namelijk Reebok.

Een geheel ander voorbeeld is Promo Extended. De dames van Promo Extended sparen samen voor een bedrijfsauto. Een goed initiatief waarmee je veel betrokkenheid kan verwachten van je werknemers. Er zal nog wel even flink doorgespaard moeten worden voordat de auto daadwerkelijk aangeschaft kan gaan worden.

Als laatste voorbeeld noemen we hier Giro 555. In geval van calamiteiten waarvoor Giro 555 wordt opengesteld gaat het gespaarde bedrag via Social Sponsoring aan het eind van een actie naar Giro 555. Giro 555 zorgt er dan voor dat het geld terechtkomt bij de juiste hulporganisaties. Zo werd er eind 2014 geld ingezameld door Giro 555 in de strijd tegen Ebola. Betrokkenen die hun online aankopen deden via de Sponsormeter van Giro 555 sponsorden zo direct ook Giro 555 terwijl het ze niets extra kostte. Zonde om niet te doen zou je dus zeggen.

In de afgelopen 9 maanden groeide de omzet van Social Sponsoring dan ook met 40% per maand! Hoewel de absolute getallen nog wel beter kunnen geeft dit wel aan wat voor potentie Social Sponsoring heeft. 1 Maart zal Social Sponsoring officieel wereldwijd uitgerold worden. Daarmee zorgen we er voor dat niet alleen Nederlandse goede doelen en verenigingen zich aan kunnen sluiten bij Social Sponsoring, maar ook initiatieven uit andere landen kunnen vanaf dan profiteren van Social Sponsoring. Het is natuurlijk speculeren wat dit zal betekenen voor de groei van Social Sponsoring, maar een feit is wel dat de afzetmarkt vergroot wordt met een factor van ongeveer 430 (7 miljard / 16 miljoen). Dat is natuurlijk een ruwe schatting en waarschijnlijk ook een overschatting omdat niet iedereen toegang heeft tot internet in de mate waarin dat in Nederland het geval is. Ook zijn Nederlanders gemiddeld gezien veel rijker en kopen veel meer online dan de gemiddelde wereldbewoner. Desalniettemin zijn we erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken!

Heb jij ook een idee waar extra sponsorinkomsten voor nodig zijn? Start dan vandaag nog met Social Sponsoring door gratis een account aan te maken.The last months we worked hard at Social Checkpoint to put Social Sponsoring on the map in the Netherlands. More sponsors were added such as KLM,  de Vriendenloterij and Alibaba. But also we developed a browser extension which takes care that people never forget to make a purchase through Social Sponsoring anymore. You can download and install this extension in your browser, for example in Chrome or Firefox. Then you select for one time which extension you wish to support and after this you automatically support the set initiative with every purchase you make at the webshops which subscribed to Social Sponsoring. Also a notification system was put up by which it has become possible for friends, family, members and fans of an organisation to be always directly informed about the latest sponsorincomes.

The result looks good. In total over a two hundred initiatives have subscribed to Social Sponsoring. To show the diversity of these initiatives we give a number of examples here of goals for which Social Sponsoring is engaged. At Crossfit 073 in Vught Social Sponsoring is engaged to save for a clinic weightlifting. Already almost half of the amount which is set as a goal has been saved. An interesting thing to see is that this customer relatively much is purchased from a great sponsor of Crossfit, namely Reebok. A completely different example is Promo Extended. The ladies at Promo Extended are saving together for a company car. A good initiative where you can expect much involvement from your employees. It will take some more saving before the car can actually be bought. As a last example we mention Giro 555 here . In case of emergencies for which Giro 555 is opened to the public the saved amount will go via Social Sponsoring to Giro 555 at the end of an action. Giro 555 then takes care that the money is forwarded to the right relief agencies. For example in the end of 2014  money was collected by Giro 555 for the fight against Ebola. People who made their online purchases through the Sponsormeter of Giro 555 directly sponsored Giro 555 this way while this cost them nothing extra. It would be a waste not to do this, you can say.

In the last 9 months the turnover of Social sponsoring grew therefore with 40% per month! Though the absolute figures could improve, this is an indication for the kind of potential Social Sponsoring has. On 1 March Social Sponsoring will be officially unfolded worldwide. With this we take care that not only Dutch charities and associations can join Social Sponsoring, but also initiatives from other countries can benefit from Social Sponsoring. It is of course a speculation what this will mean for the growth of Social Sponsoring, but it is a fact that the area of distribution is enlarged with a factor of about 430 ( 7 billion/16 million). This is of course a rough estimate and probably an overestimation because not everybody does have access to internet the way this is in the Netherlands. Also Dutch people are on average much richer and buy more online than the average person in the world. Nevertheless we are very curious how this will turn out!

Do you also have an idea where extra sponsorincome is needed? Then start today with Social Sponsoring by creating an account at no cost.

Marco Buijs

Leave a Reply