global business network

Social Sponsoring gaat internationaalSocial Sponsoring goes international

Social Checkpoint gaat komend kwartaal hard aan de slag om zich internationaal te vestigen. Er zijn verschillende aanvragen vanuit het buitenland, voornamelijk vanuit de Verenigde Staten. Social Checkpoint wil deze vraag graag beantwoorden. Op deze manier kan Social Checkpoint een grotere markt bedienen en ervoor zorgen dat meer initiatieven kunnen profiteren van Social Sponsoring. In de Nederlandse markt is er een potentie van 16 miljoen mensen. In de internationale markt die Social Sponsoring in eerste instantie zal gaan bedienen ligt is rond de 500 miljoen mensen liggen. Social Sponsoring zal eerst in Engelstalige landen gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. De internationale website die gebruikt zal worden is socialcheckpoint.org. Telkens meer internationale bedrijven willen zich binden aan Social Sponsoring. Social Checkpoint zal voor een aantal uitdagingen komen te staan. Zo is de organisatie van sport in elk land weer verschillend. In de VS is de organisatie van sport voornamelijk georganiseerd vanuit universiteiten en niet het verenigingsleven. De voordelen daarentegen zijn dat bekende internationale sportclubs ook door fans uit het buitenland gesteund kunnen worden. Social Sponsoring is in korte tijd al snel uitgegroeid tot een grote marktspeler door de vele successen en de publiciteit. Voorbeelden hiervan zijn de actie met Giro555, De Betere Wereld en het artikel in SportKnowhowXL. De groei in aanmeldingen is ook te danken aan de manier dat Social Sponsoring is vormgegeven. Social Sponsoring is namelijk geheel risicoloos en gratis voor organisaties die gesponsord willen worden. Organisaties lopen alleen maar geld mis als er geen gebruik wordt gemaakt van Social Sponsoring.

Social Sponsoring zal de nieuwe standaard worden wat betreft Sponsoring. Partnerships tussen bedrijven en goede doelen of sportclubs is de toekomst. Met Social Sponsoring hoeven organisaties niet zelf meer contact op te nemen met grote bedrijven en te vragen of ze willen sponsoren. Dit heeft Social Sponsoring al voor de organisaties gedaan. Bedrijven hoeven niet meer met elke organisatie te onderhandelen over de voorwaarden en sponsoren op basis van no-cure-no-pay. Bedrijven krijgen hiervoor exposure en dragen direct bij aan sport, kunst, cultuur en maatschappelijke projecten.

Organisaties kunnen een gratis account aanmaken en direct gebruik maken van alle aangesloten sponsoren. Als betrokkenen bij één van de sponsoren iets koopt dan wordt er een bedrag gesponsord aan de organisatie.

Na de uitbreiding in de Engelstalige landen zullen ook andere grote landen volgen. Welke dat zullen zijn is afhankelijk van de vraag uit de desbetreffende landen. Social Checkpoint heeft de ambitie om de hele wereld te helpen. Zodat overal sport, kunst, cultuur en maatschappelijke projecten ondersteund kunnen worden. Daarom zal na de internationalisering in de Engelstalige landen gekeken worden of ook in opkomende landen zoals China, India en Brazilië Social Sponsoring toegepast kan worden. Dan zal ongeveer 40% van de wereldbevolking gebruik kunnen maken van Social Sponsoring. De datum dat Social Sponsoring internationaal zal gaan is één maart 2015. Dus voor alle internationaal gevestigde organisaties is het nog drie maanden wachten voordat ze ook in het buitenland gesponsord kunnen worden.Social Checkpoint will work hard coming quarter to establish itself internationally. There are several requests from abroad, especially from the United States. Social Checkpoint is eager to meet these requests. This way Social Checkpoint can serve a greater market and take care that more initiatives can benefit from Social Sponsoring. In the Dutch market there is a potential of 16 million people. In the international market which Social Sponsoring is going to serve first will be about 500 million people. Social Sponsoring will first be available in English-speaking countries. You can think of the U.S., Canada, the United Kingdom, Ireland, Australia and New-Zealand. The international website which will be used is socialcheckpoint.org. Every time more international companies will attach themselves to Social Sponsoring. Social Checkpoint will face a number of challenges. For example the organisation of sports is different in every country. In the United States the organisation of sports is mainly done by universities, and not by associations. The advantages are nevertheless that well-known international sports clubs can also be supported by fans from abroad. Social Sponsoring has grown into a large marketplayer in a short time by it’s many successes and by publicity. Examples of this are the action with Giro 555, De Betere Wereld, and the article in SportknowhowXL. The growth in subscriptions is also owed to the way Social Sponsoring is designed. Social Sponsoring is completely without risk and free for organisations that want to be sponsored. Organisations only miss out on money when they don’t use Social Sponsoring. Social Sponsoring will become the new standard as far as Sponsoring is concerned. Partnerships between companies and charities or sportclubs are the future. With Social Sponsoring organisations will not have to contact large companies themselves any more to ask whether they wish to sponsor. Social Sponsoring has already done this for the organisations. Companies will not have to negotiate any more with every organisation about the conditions and sponsor on the basis of no-cure-no-pay. Companies will get exposure in return and will contribute directly to sports, art, culture and social projects.

Organisations can make a free account and can make free use of all connected sponsors. If people buy something at one of the sponsors an amount will be sponsored to the organisation.

After the extension in the English-speaking countries also other great lands will follow. Which ones these will be  is dependent on the requests from the countries concerned. Social Checkpoint has the ambition to help the whole world. So that everywhere sports, art, culture and social projects can be supported. This is why after internationalising in the English-speaking countries it will be looked at whether also in rising countries such as China, India and Brasil Social Sponsoring can be applied. Then about 40% of the world population will be able to make use of Social Sponsoring. The date on which Social Sponsoring will go international is 1 march 2015. So for all internationally established organisations it takes three months waiting before they can be sponsored abroad.

by David de Vries.

Leave a Reply