Social Media Marketing vs Traditionele vormen van MarketingSocial Media Marketing vs Traditional Forms of Marketing

Bij het lanceren van consumentengoederen wordt tot wel de helft van de verwachte netto inkomsten aan marketing besteedt. Dat lijkt me zonde en eigenlijk ook onnodig. Uiteindelijk wordt de prijs van uw product of dienst dus eigenlijk verdubbeld dankzij deze hoge marketingkosten terwijl de kwaliteit van het product hetzelfde blijft.

Met name de kosten voor borden langs de weg en dergelijke kunnen al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s per week. Het is daarna dan slecht meetbaar hoe groot het bereik van zo’n campagne is geweest. Het beste wat er meestal gedaan kan worden is kijken naar het verschil in verkopen ten opzichte van de vorige weken en er wordt vaak een schatting van het aantal voorbijgangers gegeven door het marketingbureau. Het resultaat van traditionele vormen van marketing zoals posters in de abri, reclames op TV, radio of in de krant is vaak slecht meetbaar te maken. Bij online reclame kan er exact gemeten worden welke kanalen en welke campagnes het meest rendabel zijn. Men kan de Return On Investment uitrekenen per reclame campagne met behulp van cookies, IP address tracking en het gebruik van unieke URLs voor verschillende campagnes. Online marketing kan zelfs opgezet worden op basis van no-cure-no-pay. Als hoteleigenaar kunt u bijvoorbeeld hotelkamers aanbieden via een publisher, degene die uw reclames toont, en alleen betalen per kamer die daadwerkelijk geboekt en betaald wordt. Maar er zijn ook andere vormen van online marketing zoals het bieden op zoekwoorden bij Google of het boosten van posts via Social Media. Het boosten van een post houdt in dat de algoritmen die de relevantie van een geplaatst bericht bepalen worden beïnvloed waardoor het bericht belangrijker geacht wordt en daardoor sneller vertoond zal worden bij mensen in de gespecificeerde doelgroep. Dit zijn erg populaire manieren van adverteren zoals blijkt uit de prijzen die hiervoor betaald worden. De kosten per click kunnen oplopen tot boven de €1,50. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een soort veilingsysteem waarbij de hoogste bieder bovenaan de pagina vertoond wordt met betrekking tot een bepaald keyword of combinatie van keywords, zoals “hotel in Amsterdam”.

Social Media Marketing is een vorm van online marketing waarbij advertenties worden getoond op een Social Media platform zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. Één van de grote voordelen van Social Media Marketing ten opzichte van andere vormen van online marketing is dat er heel gericht geadverteerd kan worden op een specifieke doelgroep zoals mannen tussen de 50 en 60 jaar die van voetbal houden. Doordat het Social Media platform inzicht heeft in zowel demografische gegevens als de interesses van mensen kan er heel specifiek getarget worden. Verder wordt er op subtiele wijze gebruik gemaakt van de feiten. Zo is een goed opgemaakte advertentie vaak bijna niet te onderscheiden van een echt Social Media bericht en er wordt slim gebruik gemaakt van het feit dat er al mensen zijn die een post geliked hebben of gedeeld. Op die manier wordt sociale bewijskracht ingezet om de gebruiker te overtuigen om ook aandacht te besteden aan een advertentie. Naast het boosten van een geplaatst bericht zijn er ook andere mogelijkheden voor marketing via Social Media. Zo kan, en moet naar mijn mening, iedere Local Business een Facebook pagina aanmaken en berichten delen zonder deze te boosten. Op die manier wordt gratis reclame gemaakt via Social Media met een beperkter bereik. Het beste blijft het als u mensen zo ver weet te krijgen dat zij structureel, spontaan, uit enthousiasme leuke berichten over uw bedrijf plaatsen op Social Media. Het belangrijkste wat u daarvoor dient te doen is te zorgen dat uw bezoekers het goed naar uw zin hebben bij u op locatie, trots zijn op het feit dat ze bij u langskomen of diensten afnemen en dit graag met hun vrienden delen. Dit is voor een voetbalclub makkelijker dan voor een hotel omdat een sportclub nu eenmaal fans heeft en een hotel niet. Een hotel of restaurant kan daarom extra aandacht schenken aan het feit dat ze aanwezig zijn op Social Media en mensen belonen als ze een bericht plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een gratis ontbijt weg te geven als er een leuk bericht geplaatst wordt of mensen gratis van het Wi-Fi gebruik te laten maken na het inchecken op locatie. Vanaf €19,50 per maand bereikt u gemiddeld al meer dan 20 000 mensen per maand met behulp van Social Wi-Fi.

Ik zal afsluiten met een concreet voorbeeld voor een restaurant waarbij de effectiviteit van een marketingcampagne volledig van A tot Z meetbaar gemaakt kan worden als u enige technische kennis heeft. Het doel zal zijn om mensen te laten reserveren bij uw restaurant en het belangrijkste wat we uiteindelijk willen weten is de Cost Per Lead (CPL), waarbij de lead een reservering is bij uw restaurant. Allereerst hebben we een link nodig naar het standaardreserveringssysteem waar we vanuit gaan dat deze al bestaat. U maakt een speciale link naar de pagina waarop gereserveerd kan worden waarbij u een identifier mee geeft. Stel, de normale link is restaurantabc.nl/reserveren, dan maakt u nu een link restaurantabc.nl/reserveren?id=socialmediacampagne. U of uw technisch expert zorgt er voor dat mensen die via deze link binnenkomen onderscheiden worden van de mensen die via de standaardlink binnenkomen. Op de bevestigingspagina van de reservering zorgt u ervoor dat er gecontroleerd wordt of mensen via de Social Media campagne naar de site gekomen zijn en zo registreert u het totaal aantal reserveringen die verlopen via de Social Media campagne. Vindt u dit te lastig dan kunt u ook een speciale landingspagina aanmaken waar alleen naar gelinkt wordt vanuit de Social Media campagne. Op die manier weet u zeker dat alle reserveringen via die nieuwe pagina het resultaat moeten zijn van Social Media campagne. Nu deelt u op Facebook de speciale link met identifier of de link naar de nieuw gemaakte pagina. U boost dit bericht voor €50 via Facebook. Uw totale kosten zijn dan dus €50. Stel dat u nu 7 leads weet te genereren op deze manier, dan rekent u heel eenvoudig de Cost Per Lead (CPL) uit: 50/7 = €7,14 Nu u 1 campagne gedraaid heeft kunt u een tweede starten met een ander bericht op Social Media om te kijken of dit bericht tot een lagere CPL leidt. U kunt er ook voor kiezen om het reserveringssysteem iets aan te passen om te kijken of dat van invloed is op de CPL. Een gouden regel is om altijd 1 wijziging tegelijkertijd aan te brengen zodat het altijd duidelijk is wat de wijziging heeft veroorzaakt. Tenslotte is het op Social Media belangrijk dat de content die u deelt divers blijft. Dus deel niet 2 keer hetzelfde bericht maar maak op zijn minst een kleine wijziging, zoals het plaatje dat bij de link is bijgevoegd.

Door Marco BuijsAt the launching of consumer goods sometimes up to half the expected nett income is spent on marketing. This seems a waste to me and in fact unneccessary. In the end the price of your product or service in fact gets doubled because of these high marketing costs while the quality of the product remains the same. Especially the costs for advertising boards along the road and other things like that can soon rise to a few thousand euro’s a week. After this it is difficult to measure how large the reach of such a campaign has been. The best that can usually be done is to look at the difference in sales  compared to the previous weeks and often an estimate of the amount of passers-by is given by the marketing bureau. The results of traditional forms of marketing such as posters in bus shelters, advertisements on TV, radio or in the paper are often hard to make measurable. With online advertising you can measure exactly which channels and which campaigns are the most profitable. One can calculate the return on investment for every advertising campaign with help of cookies, IP address tracking and the use of unique URL’s for different campaigns. Online marketing can even be set up on the basis of no-cure-no-pay. As owner of a hotel you can for example offer hotel rooms via a publisher, the person who shows your advertising, and only pay for a room which is actually booked and paid for.

But there are also other forms of online marketing such as making an offer for search words at Google or boosting posts per Social Media. Boosting a post means that the algorithms that determine the relevance of a message placed are influenced so the message gets considered more important and so will sooner be showed to people in the specified target group.

Leave a Reply