david ontvangt rabobank ondernemersprijs 2014

Social Checkpoint wint Rabobank Ondernemersprijs 2014Social Checkpoint wins Rabobank Entrepreneur Prize 2014

Social Checkpoint heeft de Rabobank Ondernemersprijs 2014 gewonnen! Eerder kondigden wij al aan dat Social Checkpoint samen met Netband en M.O.L. Adventures genomineerd was voor de Rabobank Ondernemersprijs 2014. Social Checkpoint werd genomineerd op basis van de innovatieve fondsenwerving methode genaamd Social Sponsoring. De prijs werd uitgereikt op 18 februari 2015 door Roy Bleijswijk van Rabobank Amsterdam. De Rabobank en de opleiding Sport, Management en Ondernemen werken samen om ondernemerschap te stimuleren. Jaarlijks wordt de Rabobank Ondernemersprijs toegekend aan de student die als zelfstandig ondernemer in de sport aan de slag is gegaan met het meest unieke en haalbare ondernemersidee. De strijd tussen Netband, M.O.L. Adventures en Social Sponsoring bleef tot het laatste moment spannend.

Wij zijn natuurlijk erg trots en het is een grote eer om de Rabobank Ondernemersprijs 2014 in ontvangst te mogen nemen. De award is een sterke bevestiging dat de succesformule van Social Sponsoring veel goede doelen, sportverenigingen en andere initiatieven zal helpen aan extra inkomsten. Social Sponsoring speelt in op de alsmaar teruglopende sponsorinkomsten van verenigingen en de alsmaar groeiende online shopping markt. Via Social Sponsoring kan er bij de aangesloten online webshops aankopen gedaan worden die vervolgens een bijdrage leveren aan het goede doel of de sportvereniging. Op deze manier speelt Social Sponsoring in op de Corporate Social Responsibility en dragen de deelnemende sponsors direct bij aan sport, cultuur en maatschappij. Elke vereniging en goed doel kan zich gratis aanmelden bij Social Sponsoring. Voor de winkelende leden, fans of vrienden zijn er verder geen extra kosten. Momenteel hebben in vier maanden tijd ruim 250 initiatieven zich aangesloten bij Social Sponsoring. Dagelijks melden telkens meer initiatieven zich aan. Dit varieert van grote partijen zoals Giro555 tot lokale verenigingen en initiatieven om deel te nemen aan de Alpe d’huzes.

Volgens Roy Bleijswijk, accountmanager Zakelijke Relaties van Rabobank Amsterdam, weet Social Checkpoint goed de verbinding te maken tussen consument, vereniging en adverteerders. Bleijswijk: “Door deze verbinding versterken de partijen elkaar en creëert zij wederzijdse belangen. De diensten zijn toegankelijk voor een groot publiek in combinatie met een eenvoudig business model. De Vries richt zich in hoge mate op nieuwe partijen om te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden. De ambitie spatte van dit plan. Het is een bijzonder initiatief.”

Jaap van Hulten, manager van de opleiding Sport, Management & Ondernemen (SM&O), sluit zich aan bij de keuze van de Rabobank. Van Hulten: “Met onze opleiding willen we het ondernemerschap in de sportbranche bevorderen. Ieder jaar start circa 10% van onze studenten een eigen bedrijf. Het is mooi dat David tijdens zijn studie gelegenheid heeft gezien zich te ontwikkelen als ondernemer. Zo zie je dat onze opleiding jonge mensen aflevert die hun eigen kracht kennen. Jonge mensen die de sterkte van anderen goed kunnen inschatten en dat weten te combineren tot initiatieven die waarde toevoegen aan de sportmarkt.”

De Rabobank Ondernemersprijs wordt volgens manager Bleijswijk jaarlijks beschikbaar gesteld om jonge zelfstandigen in Amsterdam en omgeving een kans te geven zich te ontwikkelen tot volwaardige ondernemers.

Vanaf één maart zal Social Sponsoring ook internationaal uitgerold gaan worden en hierdoor een sterke marktexpansie realiseren. Hierbij verwachten wij een groei van 200% per maand te realiseren in de komende zes maanden. Als internationale partij is het al mogelijk om je aan te melden voor de beta versie op www.socialcheckpoint.org.

Wil jij ook graag een goed doel of je lokale sportvereniging ondersteunen met jouw online aankopen? Installeer dan de gratis Social Sponsoring Web App voor op je computer. Staat het goede doel of de vereniging die jij graag wil ondersteunen nog niet in de lijst van aangesloten initiatieven? Breng ze dan zo snel mogelijk op de hoogte van Social Sponsoring zodat ze geen inkomsten meer mislopen.Social Checkpoint has won the Rabobank Entrepreneur Prize 2014! We announced before that Social Checkpoint and Netband as well as M.O.L. Adventures were nominated for the Rabobank Entrepreneur Prize 2014. Social Checkpoint was nominated because of the innovative fundraising method named Social Sponsoring. The prize was presented on 18 february 2015 by Roy Bleijswijk from Rabobank Amsterdam. The Rabobank and the school for Sports, Management and Entreprising work together to encourage entrepreneurship. Each year the Rabobank Entrepreneur Prize is awarded to the student who has got started as an independent entrepreneur in sports with the most unique and attainable entreprising idea. The battle between Netband, M.O.L. Adventures and Social Sponsoring remained exciting  until the last moment.

Of course we are very proud of this and it is a great honour to receive the Rabobank Entreprising Prize 2014. The award is a strong confirmation that the success formula of Social Sponsoring will help many charities, sports associations and other initiatives to extra income. This way Social Sponsoring adapts to the corporate Social Responsibility and the participating sponsors contribute directly to sports, culture and society.

Every association and good cause can subscribe for free at Social Sponsoring. There are no further costs for shopping members, fans or friends. At the moment over 250 initiatives have joined Social Sponsoring in four months time. Every day more  initiatives apply. This varies from big parties such as Giro 555 to local associations and initiatives to take part in the Alpe d’ Huzes.

According to Roy Bleijswijk, account manager Business Relations of Rabobank Amsterdam, Social Checkpoint is able to make the connection between consumer, association and advertisers. Bleijswijk: ” Through this connection the parties strengthen each other and she creates mutual interests. The services are accessible to a large audience combined with a simple business model. De Vries aims in a high degree at new parties to reach new cooperation relationships. It is a very special initiative”.

Jaap van Hulten, manager of the school for Sports, Management and Entreprising (SM&O), joins hands with the choice of the Rabobank.

Van Hulten: “With our training we want to stimulate entrepreneurship in the sports line. Each year about 10% of our students start a new company. It is great that David has seen  the opportunity during his study to develop himself as an entrepreneur. You can see that our school turns out young people who know their own strength. Young people who can estimate the strength of others and know to combine this into initiatives that add value to the sports market.

The Rabobank Entrepreneurprize is made available every year to give young self-employed people in Amsterdam and the region around it a chance to develop themselves into fully fledged entrepreneurs.

From 1 March onward Social Sponsoring will also materialize internationally and realize a strong market expansion this way. With this we expect to realise a growth of 200% per month in the next 6 months. As an international party it is already possible to subscribe to the beta version on www. social checkpoint.org.

Do you also wish to support a good cause or your local sports association with your online purchases? Then install the free Social Sponsoring App for on your computer. Is the good cause or association you wish to support not yet on the list of connected initiatives? Then inform them as soon as possible about Social Sponsoring so they will not miss out on incomes any more.                                                                                 David de Vries

Leave a Reply