social sponsoring award

Social Checkpoint genomineerd voor Rabobank SM&O OndernemersprijsSocial Checkpoint nominated for Rabobank Entreprise Prize

Social Checkpoint is genomineerd voor de Rabobank SM&O Ondernemersprijs. Rabobank en de opleiding Sport, Management en Ondernemen werken samen om ondernemerschap te stimuleren. Jaarlijks wordt de Rabobank Ondernemersprijs toegekend aan de student die als zelfstandig ondernemer in de sport aan de slag is gegaan met het meest unieke en haalbare ondernemersidee.

Social Checkpoint voelt zich dan ook zeer vereerd hiervoor genomineerd te zijn. De reden van de nominatie is het ontwikkelen van de innovatie Social Sponsoring formule. Sponsorinkomsten blijven teruglopen en verenigingen hebben het telkens moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hier wilden wij graag een oplossing voor verzinnen die voor elke organisatie eenvoudig en simpel te implementeren is. Met Social Sponsoring kunnen sportverenigingen, goede doelen en andere initiatieven gratis sponsorinkomsten binnen halen. Social Sponsoring speelt in op de alsmaar groeiende online consumptie en heeft de krachten gebundeld met de grootste online bedrijven van Nederland. Als vrienden, familie en fans een online aankoop doen bij de aangesloten sponsors doneren deze automatisch een bedrag aan de deelnemende organisatie van Social Sponsoring.

Social Sponsoring is al vaker in de publiciteit geweest. Zo stond er een artikel in SportknowhowXL over “Social Sponsoring is het nieuwe Crowdfunden”. Verder stond er ook een publicatie op de website van de Betere Wereld over “Online shoppen voor een betere wereld”. De nominatie voor de Rabobank SM&O Ondernemersprijs is toch wel de kers op de taart. Afgelopen maanden maakt Social Sponsoring een flinke groei door en dagelijks melden nieuwe initiatieven zich aan om gebruik te maken van Social Sponsoring. Deze groei willen wij graag voortzetten door ons niet te beperken tot alleen Nederland maar vanaf één maart ook internationaal te opereren. Zo verwachten wij komend jaar internationaal marktleider te worden op het gebied van Social Sponsoring. De andere twee genomineerden van de Rabobank SM&O Ondernemersprijs zijn Netband en M.O.L Adventures.

SM&O’er Niels Schut is gedurende zijn studie gestart met zijn onderneming Netband.nl, een online platform vanuit een geheel nieuwe kijk op de (tennis)sport. Tennissers kunnen via dit platform een medespeler vinden en tennissen waar, wanneer en met wie ze willen. Tennisverenigingen kunnen op Netband.nl hun tennisbanen aanbieden, hun baanbezetting verhogen en zorgen voor meer ledenwerving en ledenbinding. Netband en Social Checkpoint zijn druk in gesprek om de krachten te bundelen om Social Sponsoring te integreren met het Netband platform. Op deze manier kunnen tennisverenigingen die aangesloten zijn bij Netband automatisch ook deelnemen aan Social Sponsoring.

M.O.L. Adventures van Jasper Barnat en Erik Roodbergen is een initiatief in de recreatiebranche. Deze SM&O’ers staan op het punt een groot centrum voor speleologie in Nederland te realiseren. Via een crowdfunding actie wordt de laatst benodigde investering van enkele tienduizenden euro’s binnengehaald. Daarna gaat daadwerkelijk de eerste spade in de grond zodat een ondergronds grottenstelsel wordt gerealiseerd waar recreanten kunnen ervaren hoe het is om onder de grond door gangen te kruipen.

Alsof de nominatie voor de Rabobank SM&O Ondernemersprijs nog niet genoeg was werden wij deze week ook benaderd door de organisators van de Philips Innovation Award. Dit is de grootste studenten ondernemersprijs die er is in Nederland. Zij vroegen ons deel te nemen aan de competitie om de maatschappelijke impact die wij hebben met Social Sponsoring. De innovatieve vorm van financiering sprak hen erg aan. Het feit dat Social Sponsoring direct bijdraagt aan het financieren van goede doelen, sport, cultuur en lokale initiatieven werd gewaardeerd. Bij de Philips Innovation Award wordt gevraagd een businessplan te schrijven waarbij 50 experts uit verschillende sectoren het plan doornemen en feedback geven om het bedrijf verder te helpen professionaliseren. De tien beste bedrijfsplannen zullen doorgaan naar de halve finale. Hier krijgen ze nog een laatste kans om een pitch te geven over hun idee en plan. Uiteindelijk zullen er vijf finalisten overblijven om te strijden voor de Philips Innovation Award.

Social Checkpoint has been nominated for the Rabobank SM&O Entreprise Prize. Rabobank and the School for Sports, Management and Entreprising work together to give an incentive to entrepreneurship. Every year the Rabobank Entreprising Prize is awarded to the student who has got started as an independent entrepreneur in sports with the most unique and attainable entreprising idea.

Social Checkpoint feels very honoured to be nominated for this prize. The reason for the nomination is the development innovation formula Social Sponsoring. Sponsorincomes are decreasing all the time and it is getting harder for associations to survive. We wanted to find a solution for this which can be implemented easily and simply. With Social Sponsoring sports associations, charities and other initiatives can receive free sponsor income. Social Sponsoring makes use of the steadily growing online consumption and has teamed up with the largest online companies of the Netherlands. When friends, family or fans make an online purchase at one of the sponsors connected, they automatically donate an amount to the participating organisation of Social Sponsoring.

Social Sponsoring has received publicity earlier also. For example there was an article in SportknowhowXL about “Social Sponsoring is the new crowdfunding”.   Also we had a publication on the website of de Betere Wereld about “online shopping for a better world”. The nomination for the Rabobank SM&O Entreprising Prize is really the cherry on the cake. In the last few months Social Sponsoring has grown much and every day new initiatives apply to make use of Social Sponsoring. We like to continue growing by not just limiting ourselves to the Netherlands only but also start operating internationally from 1 March. We expect for instance to become international marketleader next year in the area of Social Sponsoring.

The other two nominees for the Rabobank SM&O Entreprising Prize are Netband and M.O.L. Adventures. SM&O Niels Schut has started his entreprise Netband.nl while he was still studying. Netband.nl is an online platform with a new vision on (tennis) sport. Tennis players can find someone to play tennis together and play tennis where, when and with whom they wish. Tennis associations can offer their tennis court on Netband.nl, and increase the use which is made of the court by more people and take care for a growth in the number of members and for making the members stay with the association. Netband and Social Checkpoint are busy talking about joining forces to integrate Social Sponsoring into the Netband platform. This way tennis associations which are members of Netband can automatically participate in Social Sponsoring.

M.O.L. Adventures of Jasper Barnat and Erik Roodbergen is an initiative in the leisure branch. These SM&O people are ready to establish a large centre for speleology in the Netherlands. Via a crowdfunding action the last investment of a couple of ten thousands euro’s is being raised. After this the first real spadefull of earth will be turned in order to establish an underground cave system where people can experience what it is like to crawl through tunnels under the ground.

As if the nomination for the Rabobank SM&O Entreprising Prize were not enough we were also approached this week by the organizers of the Philips Innovation Award. This is the largest student entreprise prize there is in the Netherlands. They asked us to participate in the competition because of the impact which we have on society with Social Sponsoring. The innovative way of financing appealed much to them. The fact that Social Sponsoring contributes directly to financing charities, sports, culture and local initiatives was appreciated. At the Philips Innovation Award you are asked to write a business plan where 50 experts from different sections read the plan through and give feedback to help the company to become  more professional. The ten best business plans will continue to the half final. Here they can have a last go at giving a pitch about their idea and plan. In the end five finalists will stay to battle for the Philips Innovation Award.

David de Vries

 

Leave a Reply