Social Sponsoring

[:nl]Oxfam Novib sluit zich aan bij Social Sponsoring[:en]Oxfam Novib is joining Social Sponsoring[:]

[:nl]Oxfam Novib sluit zich aan bij Social Sponsoring. Op deze manier kan de achterban van Oxfam ook via Social Sponsoring een bijdrage leveren zonder dat het ze iets extra kost.

Oxfam Novib Is 23 maart 1956 opgericht door Pater Simon Jelsma. Hij wilde na alle hulp die Nederland heeft gehad na de watersnoodramp van 1953 ook wat terug kunnen doen voor andere mensen. Hij richtte de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib) op om mensen in ontwikkelingslanden te steunen. Novib was de eerste politiek onafhankelijke en niet-religieuze ontwikkelingsorganisatie in Nederland. Novib begon al snel internationaal samen te werken en voegde zich in 1994 toe aan Oxfam International. Dit is een confederatie van 17 ontwikkelingsorganisaties. Sinds 2013 voeren alle Oxfams 1 strategie. Het doel: in 2030 bestaat er geen extreme armoede meer in de wereld.

De ongelijkheid in de wereld blijft volgens Oxfam telkens groter worden en dit moet tot een halt geroepen worden.

Oxfam Novib zet zich wereldwijd in om armoede te bestrijden. 1 op de 3 mensen leeft zelfs nog in armoede. De Novib methode richt zich vooral op “de kracht van het zelfdoen”. Oxfam werkt veel samen met partnerorganisaties in landen waar dit het hardst nodig is. De partners kennen de plaatselijke cultuur en context het beste. In de meeste gevallen levert Oxfam Novib de financiering en advies. Voor een optimale afstemming en samenwerking wisselen de partners en Oxfam Novib onderling ervaringen uit. Met praktische en vernieuwende oplossingen stellen ze mensen in de gelegenheid om een bestaan zonder armoede op te bouwen.

Oxfam houdt zich niet alleen bezig met het aanbieden van oplossingen voor mensen in armoede maar zet zich ook actief in om beleid van bedrijven en overheden te beïnvloeden. Daarvoor werkt Oxfam samen met overheden en bedrijven. Ze sporen de bedrijven en overheden aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voor mensen die nadelige gevolgen ondervinden van hun beleid en bedrijfsvoering.

Een mooi voorbeeld hiervan is de actuele campagne Behind the Brands. Deze campagne is gericht op de 10 grootste voedselbedrijven in de wereld die de meeste invloed hebben in de voedingsindustrie. De bedrijven worden getoetst op verschillende vlakken. Een aantal praktische voorbeelden waar Oxfam Novib naar kijkt zijn onder andere arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van werknemers. Oxfam kijkt verder ook of er geen land afgepakt wordt van boeren en er een redelijke prijs betaald wordt voor de producten die ze leveren. Op de scorecard van Ofxam Novib zie je hoe de bedrijven presteren op deze verschillende vlakken en hoe jij kan helpen deze punten te verbeteren.

De actie in samenwerking met Social Sponsoring zal binnenkort ook te vinden zijn op de website van Oxfam Novib. Houd de website van Oxfam Novib dus goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Nieuwsgierig of jij ook bij de rijkste van de aarde hoort? Kijk dan even op de globalrichlist of wil je helpen in de strijd tegen armoede? Installeer dan de Social Sponsoring Web App en stel de Web App in op Oxfam Novib. Als je online winkelt bij één van onze 1400 aangesloten webshops zal er automatisch een bedrag gedoneerd worden aan Oxfam Novib.[:en]Oxfam Novib is joining Social Sponsoring. This way the supporters of Oxfam can also make a contribution through Social Sponsoring without it costing them anything.

Oxfam Novib was founded on 23 March 1956 by Father Simon Jelsma. He wished to return something for other people after all the support the Netherlands received after the flooding disaster of 1953. He founded the Dutch Organisation for International aid (Novib) to support people in developing countries. Novib was the first politically independent and not religious development organisation in the Netherlands. Soon Novib started to cooperate internationally and joined Oxfam International in 1994. This is a confederation of 17 development organisations. Since 2013 all Oxfams follow 1 strategy. The goal: in 2030 all extreme poverty must have disappeared in the world.

The unequality in the world is ever increasing according to Oxfam and this must be stopped.

Oxfam Novib is engaged worldwide to fight poverty. 1 of three people even still live  in poverty. The Novib method especially aims at “the power of doing it yourself”. Oxfam works together often with partner organisations in countries where this is the most needed. The partners know the local culture and context best. In most cases Oxfam Novib supplies the financing and advice. For a good tuning and cooperation the partners and Oxfam Novib exchange mutual experiences. With practical and renewing solutions they provide the opportunity for people to build up an existence without poverty.

Oxfam does not only occupy itself with offering solutions for people who live in poverty but also actively commits itself to influence policy of companies and governments. For this Oxfam works together with authorities and companies. They admonish companies and governments to take their responsibility for people who suffer negative consequences from their policy and running companies.

A beautiful example of this  is the current campaign ‘Behind the Brands”. This campaign is directed to the 10 largest food companies in the world who have the most influence on the food industry. The companies are tested in several areas. A number of practical examples that Oxfam Novib looks at  are among other things labour conditions  and circumstances of employees. Oxfam also looks if no land is taken from farmers and if they get a fair price for the products they supply. On the scorecard of Oxfam Novib you see how companies score on these different sides and how you can help to improve these points.

The action in cooperation with Social Sponsoring will shortly be found on the website of Oxfam Novib. So keep a good eye on the website of Oxfam Novib to stay informed about the developments.

Are you curious whether you also belong to the wealthiest on earth? Take a short look at the globalrichlist or do you wish to help in the fight against poverty? Then install the Social Sponsoring Web App and change the settings of the app to Oxfam Novib. When you shop online at one of our 1400 connected webshops there will automatically be donated an amount to Oxfam Novib.                                                                                David de Vries.

 [:]

Leave a Reply