Nooit meer vergeten je aankopen te doen via Social Sponsoring met de Social Sponsoring AppNever forget any longer to do your shopping through Social Sponsoring with the Social Sponsoring App

Ben jij wel eens een aankoop vergeten te doen via Social Sponsoring en heb je op die manier geld laten liggen? Zorg er voor dat dit je vanaf 2015 nooit meer overkomt met behulp van de App van Social Sponsoring. De Social Sponsoring App installeer je in je browser en elke keer dat je iets koopt zorgt deze App ervoor dat de aankoop geregistreerd wordt via Social Sponsoring. Zo sponsor je nog makkelijker het goede doel of jouw sportvereniging!

Direct de Social Sponsoring App installeren

Installeer direct de Social Sponsoring App in je browser. De beste manier om de waarde van de Social Sponsoring App in te zien is door deze zelf uit te testen. Dan zie je gelijk hoe simpel het werkt. Veel mensen gaan zich afvragen of de Social Sponsoring App wel echt werkt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, maar inderdaad het werkt.

Wat levert een App gebruiker op voor een goed doel of vereniging?

Bij Social Sponsoring hebben we een schatting gemaakt van de gemiddelde opbrengst per gebruiker van de Social Sponsoring App. In totaal werkten we twee verschillende scenario’s uit. In het eerste scenario kwamen we uit op een opbrengst van €60 per jaar per geïnstalleerde Social Sponsoring App. Het tweede scenario schetst een iets minder rooskleurig verhaal, maar het toont aan dat er ook in dit geval nog steeds mooie bedragen verdient kunnen worden met behulp van de Social Sponsoring App. In dit tweede scenario kwamen wij uit op een gemiddelde opbrengst van €20 per jaar per geïnstalleerde Social Sponsoring App. Deze berekening is gebaseerd op het feit dat in Nederland voor ongeveer €14 miljard online geshopt is in 2014. Dat is dus ongeveer €820 per inwoner van Nederland per jaar. Wij gaan er van uit dat gemiddeld van een aankoop ongeveer 5% uitgekeerd wordt door de Sponsor. Verder schatten we dat de helft van alle aankopen via Social Sponsoring kunnen plaatsvinden. Op basis van deze cijfers komen wij op een gemiddelde opbrengst van €20 per jaar per installatie van de Social Sponsoring App. Merk op dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de bedragen die personen online uitgeven. Zo zijn er bijvoorbeeld ongeveer 6 miljoen Nederlanders die nog nooit  iets online gekocht hebben. Het is dus verstandig om de Social Sponsoring onder de aandacht te brengen bij een specifieke groep mensen. Richt je op mensen tussen de 18 en 50 jaar en mensen met meer affiniteit met computers en technologische ontwikkelingen in het algemeen. De geschatte €20 per jaar per installatie zal in de praktijk hoger uitvallen omdat mensen die begrijpen hoe de Social Sponsoring App werkt, sneller een aankoop online zullen doen dan iemand die hier niets van begrijpt.

Social Sponsoring App

Hoe werkt de Social Sponsoring App?

Zodra de Social Sponsoring App geïnstalleerd is in de browser stuurt de App u automatisch via Social Sponsoring naar de aangesloten webshops. Dit gebeurt altijd als u een van de aangesloten webshops bezoekt, ook als u zelf vergeet via Social Sponsoring te willen bestellen. In de praktijk merkt u hier weinig tot niets van totdat het geld aan uw Sponsormeter wordt toegevoegd en u zich beseft dat dit moet komen van die aankoop die u laatst gedaan heeft.

Mobiele telefoons, tablets en de Social Sponsoring App

De Social Sponsoring app is alleen geschikt voor desktops en laptops. De App kan niet gebruikt worden op je telefoon of tablet. Dit komt doordat de App in de browser geïnstalleerd dient te worden en dit is tot op heden niet mogelijk bij smartphones en tablets.

AdBlockers en de Social Sponsoring App

In dit artikel wordt uitgelegd dat een actieve AdBlocker tot gevolg kan hebben dat aankopen niet geregistreerd worden. Als iemand een AdBlocker geïnstalleerd heeft in zijn of haar browser, blijft het risico groot dat aankopen niet geregistreerd worden. Het blijft dus zaak om je AdBlocker uit te zetten als je een aankoop gaat doen, ook als je gebruik maakt van de Social Sponsoring App.

Is de Social Sponsoring App eigenlijk wel een App?

Omdat we gewend zijn dat Apps op een telefoon of tablet geinstalleerd dienen te worden, kan het vreemd overkomen dat we het hier over een App hebben. Uiteindelijk is App een populaire term die gebuikt wordt om een software applicatie aan te duiden. Elk computer programma zou je zou je dus een app kunnen noemen. De App van Social Sponsoring is een Web App, een App die in Web browsers gebruikt kan worden. Verschillende browsers hebben verschillende benamingen voor “Apps” die in de browser geinstalleerd kunnen worden. In Chrome en Safari worden dit Extensies genoemd en in Internet Explorer worden dit Add-ons genoemd. In Firefox worden zowel de termen Add-On als Extensie gebruikt.

In welke browsers werkt de Social Sponsoring App?Top internet browsers

De Social Sponsoring App kan geïnstalleerd worden in 4 browsers: Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer. Let op: In Internet Explorer kan het zo zijn dat u een waarschuwing krijgt dat de software gevaarlijk kan zijn voor uw computer. Deze kunt u negeren, door te kiezen voor “Meer opties” en “Toch doorgaan”. De Social Sponsoring App werkt het beste in Chrome, daarna Firefox, dan Safari en tenslotte het minst goed in Internet Explorer. Social Sponsoring raadt mensen aan om altijd gebruik te maken van de Chrome browser.

 Did you ever forget to make an online purchase through Social Sponsoring and missed out on money that way? Take care that this doesn’t happen to you any more from 2015 with help from the App from Social Sponsoring. You can install the Social Sponsoring App in your browser and every time you buy something this App takes care that the purchase is accounted for through Social Sponsoring. This way you can sponsor even easier the charity or your sports association.

Install the Social Sponsoring App immediately

Install the Social Sponsoring App immediately in your browser. The best way to see the value of the Social Sponsoring App is by testing it for yourself. Then you can see immediately how simply it works. Many people can question whether the Social Sponsoring App really works. It is no problem if you contact us for more information, but it works for sure.

What does an App user supply to a charity or association?

At Social Sponsoring we have made an estimate of the average revenue per user of the Social Sponsoring App.  In total we worked out two different scenes. In the first scene we came to a revenue of €60 per year per installed Social Sponsoring App. The second scene is a little less favourable, but still gives evidence that in this case also nice amounts can be earned with help from the Social Sponsoring App. In this second scene we came to an average earning of €20 per year per installed Social Sponsoring App. This calculation is based on the fact that in the Netherlands about 14 billion euro was spent on online shopping in 2014. That is about 820 euro per year per inhabitant. We presume that on average 5% of a purchase is paid out by the Sponsor. Furthermore we estimate that half of all purchases can be made through Social Sponsoring. Based on these figures we come to an average revenue of  €20 per year per installation of the Social Sponsoring App. Notice that there may be great differences between the amounts that people spend online. For instance there are 6 million Dutch people who have never bought something online. For this reason it is wise to bring the Social Sponsoring App under the attention of a certain group of people. You should aim at people between 18 and 50 years old and at people with more affinity with computers and technological developments in general. The estimated 20 euro per year per installation will turn out higher in practice because people who understand how the Social Sponsoring App works, will sooner make an online purchase than someone who does not understand anything of this.

How does the Social Sponsoring App work?

As soon as the Social Sponsoring App is installed in your browser, the App will automatically direct you to the connected webshops. This always happens when you visit one of the connected webshops, even when you forget yourself you want to buy something through Social Sponsoring. In practice you will notice little or nothing of this until the money has been added to your Sponsormeter and you realize  that this must be because you have bought something online lately.

Mobile phones, tablets and the Social Sponsoring App.

The Social Sponsoring App can only be used with desktops and laptops. The App can not be used on your telephone or tablet. This is because the App must be installed in the browser and this is until now not possible on smartphones or tablets.

AdBlockers and the Social Sponsoring App

In this article it is explained that an active Adblocker may result in purchases which are not accounted for. If someone has installed an Adblocker in his or her browser, the risk is still great purchases are not accounted for. It remains important to turn off your Adblocker when you start making a purchase,  also even when you are using the Social Sponsoring App.

Is the Social Sponsoring App an app or not?

Because we are used to it that apps need to get installed on a telephone or a tablet, it may appear strange we are talking about an app here. In fact an app is a popular term to refer to  a software application. You may then call every computer programme an app. The Social Sponsoring App is a Web App, which is an app that can be used in Web browsers. Different browsers have different names for “Apps” which can be installed in the browser. In Chrome and Safari they are called extensions and in Internet Explorer they are called Add-ons. In Firefox both the term extension as Add-on is used.

In which browsers the Social Sponsoring App works?

The Social Sponsoring App can be installed in 4 browsers: Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer. Notice: In Internet Explorer you may get a warning that the software may be dangerous to your computer. You can ignore this, by choosing for “more options” and “continue”. The Social Sponsoring App works best in Chrome, then in Firefox, then Safari and finally least in Internet Explorer. Social Sponsoring advises people to always make use of the Chrome browser.

Marco Buijs

 

Leave a Reply