social sponsoring

Nieuwe Partners van Social CheckpointNew Partners of Social Checkpoint

Social Checkpoint is de afgelopen periode hard gegroeid en deze groei is niet alleen aan onszelf te danken. Social Checkpoint werkt graag samen met andere partijen om samen te kunnen groeien. Want als je niet kan delen kan je namelijk ook niet vermenigvuldigen.

Een nieuwe samenwerking op het gebied van Social Wi-Fi is ontstaan met Fit2Gether. Fit2Gether plaatst narrowcasting systemen bij fitnesscentra. “Narrowcasting bestaat uit grote beeldschermen, waarbij klanten op een persoonlijke manier van relevante informatie voorzien worden. Wij noemen het ook wel ‘Winkel TV’.” Op de Narrowcasting systemen kunnen ook lokale en landelijke bedrijven adverteren. Door het slimme verdienmodel en de exposure voor de bedrijven levert het narrowcasting systeem het fitnesscentrum extra inkomsten op. Fit2gether heeft verder ook een consultatieve rol bij de fitnesscentra. Om de fitnesscentra verder te ondersteunen is de samenwerking opgezet om de fitnesscentra te voorzien van Social Wi-Fi. Dit geeft de fitnesscentra meer exposure op Facebook en zorgt dat ze top-of-mind worden in de vestigingsregio.

Een sales agent die al geruime tijd erg waardevol is voor Social Checkpoint is Werner Zinnemers. Deze sales expert heeft zijn sales ervaring opgedaan in de arbeidsbemiddeling en energie branche. De heer Zinnemers is de laatste tijd erg actief en is vooral in de Turkse gemeenschap erg geliefd. Hij heeft menig Turkse herenkapper, zoals Musab en Kanat voorzien van Social Wi-Fi.

Op het gebied van Social Sponsoring zijn er twee nieuwe samenwerkingen ontstaan. Door de snelle internationale expansie is het natuurlijk ook zaak om in andere landen vertegenwoordigers te hebben. Tom van den Brink en Hadrien Choukroun zullen een deel van de Amerikaanse tak voor hun rekening nemen. Tom en Hadrien hebben beiden veel kennis van de Amerikaanse mark door de ervaring die zij met dit land hebben. Tom maakte vroeger zelf deel uit van het topsportteam van Benedict College en trainde aan de Universiteit van South Carolina waarbij in totaal zo’n 60.000 studenten zijn aangesloten. De ambitieuze en gedreven ex-topatleet zet zich in het dagelijks leven in als algemeen bestuurslid van het CDJA en zal nu ook Social Sponsoring in de Verenigde Staten gaan vertegenwoordigen.

Hadrien is naast zijn masterstudie coach van het Track and Field team van de Universiteit van South Carolina. De van origine Franse meerkamper heeft zich 5 jaar geleden, net als Tom, gevestigd in South Carolina door het verkrijgen van een volledige beurs voor het Track and Field team. Na zijn topsportcarriere en het afronden van zijn bachelor is hij begonnen als coach bij de Universiteit. Vanuit die hoedanigheid zal hij Social Sponsoring binnen de Universiteit promoten en zo de verschillende sportteams sponsoren. Door promotie op de Universiteit zullen zij deze grote Division 1 school naar een nog hoger topsportniveau proberen te brengen.

De meest recente samenwerking hebben wij opgezet met Marnix Pilon. Na zijn master Strategy & Organization aan de VU in Amsterdam is hij aan de slag gegaan bij de KNVB. Hier maakte hij deel uit van het KNVB Expertise team die onderzoek doen binnen het betaald voetbal en zich richten op kennisdeling tussen voetbalclubs. Bij KNVB Expertise heeft hij verschillende projecten geleid. Het eerste project was het organiseren van een kenniscongres voor 300 professionals werkzaam bij betaald voetbalclubs. Het tweede project dat hij leidde was een fieldtrip naar Londen op het gebied van kennisdeling over sponsoring en marketing. Marnix zal zich voor Social Sponsoring vooral gaan richten op de amateur- en betaald voetbalclubs in Europa om de clubs van extra sponsorinkomsten te voorzien.

Ten slotte wordt er nog intensief gewerkt aan een samenwerking tussen Savepartner, Netband en Social Sponsoring. Hierin zullen de krachten van alle drie de partijen worden gebundeld om een totaal pakket aan te kunnen bieden aan sportverenigingen. Dit ideale aanbod zorgt ervoor dat de sportvereniging een hogere bezettingsgraad van de velden realiseert, geld kan sparen en geld kan besparen.

Social Checkpoint is erg tevreden met deze samenwerkingen en verwacht de harde groei op deze manier door te kunnen zetten. Wilt u als partij ook graag een samenwerking opzetten met Social Checkpoint? Vertel ons wat uw expertises zijn en op welk gebied u graag zou willen samenwerken. U kunt uw voorstel sturen naar david@socialcheckpoint.nl. Dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.Social Checkpoint has grown fast during the last period and we do not owe this to ourselves only. Social Checkpoint likes to work together with other parties to grow together. Because if you can’t share you also can’t multiply.

A new cooperation in the area of Social Wi-Fi originated with Fit2Gether. Fit2Gether places narrowcasting systems at fitness centres. “Narrowcasting consists of large screens, where people are supplied with relevant information in a personal way.             We also call it “ShopTV”. On the narrowcasting systems local and national companies can also advertise. By the smart earning model and the exposure for the companies the narrowcasting system supplies the fitness centre extra income. Fit2Gether also has a consultative role at the fitness centres. To support the fitness centres even more the cooperation has been set up to supply the fitness centres with Social Wi-Fi. This gives the fitness centres more exposure on Facebook and ensures they become top-of-mind in the region where they have settled.

A very valuable sales agent for Social Checkpoint for some time now is Werner Zinnemers. This sales expert acquired his sales experience in the personnel mediation area and energy line. Mr Zinnemers  has been very active lately and is held especially dear in the Turkish community. He has supplied quite a number of  men’s hairdressers, such as Musab and Kanat with Social Wi-Fi.

In the field of Social Sponsoring two new cooperations have come into existence. Because of the fast international expansion it is of course necessary to have representatives in other countries. Tom van den Brink and Hadrien Choukroun will take responsibility for part of the American branch. Tom and Hadrien both have much knowledge about the American market because of the experience they have with this country. In earlier days Tom was a member of the topsports team of Benedict College and trained at the university of South Carolina where in total about 60.000 students are members. The ambitious and impassioned ex-top athlete is committed in daily life as a general board member of the CDJA and will now also be representing Social Sponsoring in the United States.

Hadrien is besides doing his masters study also coach of the Track and Field team of the University of South Carolina. The originally French contestant in a number of sports has settled five years ago, just like Tom in South Carolina by obtaining a complete student’s financing for the Track and Field Team.

After his career in topsports as wll as finishing his studies he has started as a coach at the University. From this position he will promote Social Sponsoring  within the University and by doing this he will sponsor the different sports teams. By promoting at the University they will bring this great Division 1 School to a still higher topsports level.

We established our most recent collaboration with Marnix Pilon. After his Master Strategy and Organization at the VU in Amsterdam he started working at the KNVB. Here he was part of the KNVB Expertise team which does research within paid soccer and aims at sharing knowledge between soccer clubs. At KNVB Expertise he has led several projects. The first project was organising  a knowledge seminar for 300 professionals who work at paid soccer clubs. The second project which he led was a fieldtrip to London in the area of knowledge sharing about sponsoring and marketing. Marnix will aim  for Social Sponsoring especially at the amateur as well as the paid soccer clubs in Europe to provide the clubs with extra sponsorincomes. Finally we are working intensively at a cooperation between Savepartner, Netband  and Social Sponsoring. These three will join the powers of all three parties to be able to offer a total package to sports associations. This ideal offer ensures that the sports association realises a higher occupance degree of the fields, is able to make savings and to cut down costs.

Social Checkpoint is very satisfied with these collaborations and expects to be able to to continue the fast growth.  Do you as a party wish to establish a collaboration with Social Checkpoint? Tell us what your expertises are and in which area you would like to work together. You can e-mail your suggestion to david@socialcheckpoint.nl. We will then contact you as soon as possible.

David de Vries

 

Leave a Reply