Hoe voorkomt u niet gerapporteerde transacties via Social Sponsoring?How do you prevent transactions are not accounted via Social Checkpoint?

Hoewel voor het merendeel van de transacties geldt dat deze zonder problemen verwerkt worden kan het voorkomen dat een transactie niet aan ons gerapporteerd wordt. Wanneer u vermoedt dat dit het geval is kunt u dit aan ons doorgeven.

Social Sponsoring zal altijd haar best doen om niet-gerapporteerde transacties te achterhalen. Dit lukt echter niet altijd en Social Sponsoring behoudt zich daarom te allen tijde het recht voor haar pogingen hiertoe te staken. Soms worden aankopen niet geregistreerd en dat kan verschillende redenen hebben. Een veelvoorkomende rede is dat mensen de zogenaamde bedankpagina niet bereiken. Bij een aantal online betalingssystemen zoals iDeal en PayPal wordt u na het voltooien van uw betaling doorgestuurd naar een bedankpagina. Sommige winkels gebruiken deze pagina om de koppeling te maken tussen uw aankoop en uw bezoek via Social Sponsoring. Het is daarom belangrijk dat u het gehele betalingsproces doorloopt, inclusief het bezoeken van de bedankpagina.

Daarnaast kan een Ad Blocker roet in het eten gooien. Een Ad Blocker is een browser extensie die geïnstalleerd kan worden in bijvoorbeeld Google Chrome. Door een Ad Blocker te installeren zorgt u ervoor dat u veel minder ongewenste advertenties te zien krijgt op het internet. Hoewel een Ad Blocker erg nuttig kan zijn voor het blokkeren van advertenties kan het in sommige gevallen leiden tot het blokkeren van de rapportage van transacties bij Social Sponsoring. Als u helemaal zeker wilt weten dat de Ad Blocker de rapportage niet in de weg staat kunt u deze het beste verwijderen. Doet u dit niet, dan kunt u deze het beste uitzetten voordat u een pagina gaat bezoeken waar u iets wilt kopen via Social Sponsoring. Ook kunt u er voor te kiezen een andere browser te gebruiken, waar u geen Ad Blocker heeft geïnstalleerd, voor uw online aankopen. Omdat er vele Ad Blockers zijn die verschillend te werk gaan is het moeilijk om te bepalen voor elke bestaande Ad Blocker of deze wel of niet goed samenwerkt met Social Sponsoring. Social Sponsoring raadt aan dat als u een Ad Blocker wil gebruiken, u Ad Block Plus gebruikt, mede omdat deze open source is, een duidelijk beleid heeft met betrekking tot wat er met uw gegevens gebeurd en welke websites geblokkeerd worden. Daarnaast weten wij van deze Ad Blocker dat u deze gemakkelijk uit kunt zetten voor een specifieke website, bijvoorbeeld thuisbezorgd.nl of zalando.nl. U zult niet de eerste zijn die Ad Block Plus gebruikt want de extensie is al meer dan 300 miljoen keer gedownload.

Wanneer u een webshop eerder heeft bezocht is het verstandig eerst uw cookies te wissen alvorens op een link in het Sponsoroverzicht te klikken. Omdat hierdoor ook website voorkeuren worden gewist kiezen sommige mensen ervoor om een andere browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Internet Explorer) te gebruiken voor Social Sponsoring dan de browser die standaard gebruikt wordt.

In de toekomst zal binnen Social Sponsoring waarschijnlijk een formulier ontwikkeld worden waar via gemiste sales kunnen worden ingediend. Maakt u nog geen gebruik van Social Sponsoring? Ga dan direct van start door een gratis een account aan te maken. De rest wijst zich vanzelf. Met Social Sponsoring kunt u samen met vrienden, bekenden, leden en fans voor een specifiek doel sparen. Bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, een nieuwe website of nieuwe trainingspakken voor de jeugdtrainers van uw sportvereniging.

Even though it applies to most transactions that these can be processed without many problems it can happen that a transaction is not accounted to us. When you guess this is so you can tell it to us. Social Checkpoint will always do her best to retrieve unaccounted transactions. However this doesn’t always succeed and Social Sponsoring keeps always the right to stop its efforts to do this. Sometimes purchases are not registered  ant this can have different reasons. For example often people do not reach the page on which they are thanked. With some online pay services such as Ideal and PayPal you are directed after payment to a thank-you page. some shops use this page to make a link between your purchase and your visit via Social Sponsoring. It is therefore important that you go through the complete payment procedure, including visiting the thank-you page.

Besides this an Ad Blocker can make things worse. An Ad Blocker is a browser extension which can be installed in for example Google Chrome. By installing an Ad Blocker you look after it that you see much less advertisements you don’t wish to see on the internet. Though an Ad Blocker can be useful for blocking advertisements it can lead in some cases to blocking the accounting of transactions at Social Sponsoring. If you want to be completely sure the Ad Blocker does not stand in the way of the accounting you can best remove the Ad Blocker. If you do not do this, the best you can do is to switch it off before visiting a page where you want to buy something through Social Sponsoring. You can also choose to use another browser, on which you have not installed an Ad Blocker, for your online purchases. Because there are many Ad Blockers that work differently it is hard to make out for every existing Ad Blocker whether this  does or does not work together well with Social Sponsoring. Social Sponsoring advises that if you want to use an Ad Blocker, the best you can do is use Ad Block Plus, in part because this blocker is open source and gives a clear policy concerning what happens to your data, and on which websites things are blocked. Besides this we know about this Ad Blocker that you can switch it off easily for a specific website, such as Thuisbezorgd or Zalando. You will not be the first one that uses Ad Block Plus because the extension has been downloaded more than 300 million times.

When you have visited a website before it is wise to first erase your cookies before you click on a link in the Sponsor overview. Because by doing this you also erase website preferences some people choose to use another browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari or Internet Explorer) for Social Sponsoring than the browser that is normally used.

In the future A form will probably be developed within Social Sponsoring through which missed sales can be forwarded. Do you not yet make use of Social Sponsoring? Then start immediately by making up a free account. The rest will become clear naturally. With Social Sponsoring you can save for a specific goal together with friends,  acquaintances, members and fans. For example a day out with your company, a new website or new training outfit  for the youth trainers of your association.                                                                                                                                 By Marco Buijs.

Leave a Reply