Hoe social media marketing de fitnessbranche kan helpenHow Social Media Marketing Can Help the Fitness Line

In Nederland groeide het aantal fitnessclubs tussen 1980 en 2014 van 300 tot 1650 en het aantal deelnemers van 90.000 tot 3 miljoen. Fitness is uitgegroeid tot één van de meeste beoefende sporten in Nederland en elk fitnesscentrum heeft een gemiddeld aantal leden van 1600. Twee derde van de fitnesscentra wordt nog zelfstandig geleid. De gemiddelde omzet van een fitnesscentrum is ruim 400.000 euro per jaar.

De fitnesscentra hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en is er een breed aanbod van fitnessconcepten. Van Low-budget tot totaal concept of centra die zich op een specifieke doelgroep of segment richten. Momenteel is de fitnessbranche beland in een verdringingsmarkt. Meer dan de helft van de clubs maakt op dit moment geen winst (Doorenbosch, Middelkoop, & Dekker, 2014). Een grote bedreiging die Rabobank ook ziet is dat het verloop bij de meeste fitnesscentra erg hoog is. Er is nog steeds te weinig aandacht voor ledenbehoud, marketing en een duidelijke positionering. Mensen komen dus via de voordeur wel binnen maar sprinten er via de achterdeur weer net zo hard uit. Ik denk dat het tijd is om de fitnessondernemer wakker te schudden en te laten zien hoe de fitnessondernemer via social media marketing zijn fitnesscentrum in de schijnwerpers kan zetten.

In 2011 gaf de Rabobank al aan dat social media een grote kans is voor de fitnessondernemer om ledenbinding en loyaliteit te vergroten (Rabobank 2011). Dit is ondertussen ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen! Nu zal je denken dat elke fitnessondernemer actief Facebook inzet om de ledenbinding en loyaliteit te vergroten. Maar na enig onderzoek blijkt dat de fitnesscentra schrikbarend weinig doen met Facebook. Sommige hebben zelfs een verkeerd Facebook account of zijn niet eens vindbaar op Facebook. Je begrijpt natuurlijk wel dat hierdoor de ondernemer omzet misloopt omdat er te weinig gedaan wordt aan ledenbehoud en loyaliteit.

Ik ben van mening dat dit anders moet. De fitnessondernemer zal actief gebruik moeten maken van social media maar hier niet teveel tijd aan kwijt moeten zijn. Het beste zou zijn als de leden reclame maken voor het fitnesscentrum. Want welke vorm van marketing is beter dan mond-tot-mond reclame? Dit gecombineerd met social media zorgt ervoor dat het zich als een lopend vuurtje verspreid en iedereen over het fitnesscentrum te horen krijgt. Social Checkpoint heeft twee slimme marketingtools ontwikkeld waardoor leden niet meer via de achterdeur naar buiten sprinten. Social Wi-Fi en Social Wall. Deze producten zorgen voor meer mond-tot-mond reclame via social media. Zo zorgt Social Wi-Fi ervoor dat de leden op Facebook aan al hun vrienden laten zien dat ze bij het fitnesscentrum aan het sporten zijn. Hiermee worden gemiddeld 30.000 mensen bereikt per maand! Deze vorm van marketing veegt in mijn optiek alle traditionele (ouderwetse) vormen van marketing van tafel.

Veel fitnesscentra zien dit tegenwoordig in en maken succesvol gebruik van Social Wi-Fi en Social Wall. Zo heeft ook de vooruitstrevende Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES) de kracht van social media marketing ingezien en is partner geworden van Social Checkpoint.

Door David de VriesIn the Netherlands the total number of fitness clubs grew from 300 t0 1650 between 1980 and 2014, and the number of participants from 90.000 to 3 million. Fitness has grown into one of the most practiced sports in the Netherlands and every fitness centre has an average number of 1600 members. Two thirds of the fitness centres manage themselves independently. The average turnover of a fitness centre is above 400.000 euro per year.

The fitness centres have developed themselves in the last years and there is a vast offer of fitness concepts. From Low-budget to total concept of centres that aim at a specific target group or segment. At the moment the fitness branche finds itself in a crowded market. More than half of the clubs doesn’t make a profit at the moment. (Doorenbosch, Middelkoop & Dekker, 2014). A great threat that the Rabobank also sees is that membership fluctuation at most fitness centres is very high. There is still too little attention for keeping members, marketing and clear positioning. So people enter through the front door but sprint outside through the backdoor just as fast. I think it is time to wake up the fitness entrepreneur and show how the fitness entrepreneur can put his fitness centre in the spotlight via Social Marketing.

In 2011 the Rabobank already indicated that social  media is a great chance for the fitnessentrepreneur to support keeping members and loyalty. This is proven scientifically in the meantime. You may now think that every fitness entrepreneur actively engages Facebook to increase loyalty and keeping members. But after some enquiry it appears that fitness centres do frightfully little with Facebook. Some even have a wrong account or can’t be found on Facebook. You understand of course that the entrepreneur misses out on revenue because of this because too little is done for memberkeeping and loyalty.

In my opinion this must change. The fitness entrepreneur will have to make active use of social media but shouldn’t have to spend too much time on this. It would be best if the members would advertise the fitness centre. For which form of marketing is better than mouth to mouth advertising? This combined with social media leads to it spreading like a running fire and everybody will hear about the fitness centre. Social Checkpoint has developed two smart  marketing tools by which members won’t sprint out the back door. Social Wi-Fi and Social Wall. These products provide more mouth to mouth  advertising by social media. In this way Social Wi-Fi takes care that members will show to all their friends on Facebook that they are sporting at your fitness centre. With this an average of 30.000 people per month are reached! This form of marketing in my vision  wipes out all traditional (old-fashioned) forms of marketing.

Many fitness centres do see this these days and successfully use social Wi-Fi. In this way also the advanced Society Exclusive Sport Centres (VES) has seen the power of social media marketing and has become partner of Social Checkpoint.

By David de Vries.

 

Leave a Reply