Hoe energie- en zorgtransitie zorgt voor professionalisering van de breedtesport.How transition in the fields of energy and care lead to professionalization of general recreational sports.

In mijn vorige artikel over de ondergang van de sportvereniging gaf ik een somber toekomstbeeld voor de sportvereniging. Maar in deze tijd van crisis is er veel aan het veranderen en zijn wij zo gezegd in “transitie”. We gaan een nieuw tijdperk in en hierbij ben ik van mening dat dit ook van grote invloed zal zijn op de sport. Na de commercialisering van de sport zal er nu een verduurzaming van de sport ontstaan. De sport en sportaccommodatie zullen als middel worden ingezet om maatschappelijke problemen aan te pakken. De oude vastgeroeste sportbestuurder zal verdwijnen en zal plaats moeten maken voor jonge sportprofessionals die van de sportvereniging het kloppend hart van de wijk maken. Daarbij zal jong en oud samenkomen en de breedtesport professionaliseren.

Ik zal een aantal praktijkvoorbeelden geven om te laten zien dat deze transitie al plaatsvindt. Zo zijn er verschillende voorbeelden van energie transitie bij sportverenigingen om de club energie neutraal te maken. Dit kan een besparing opleveren van vijftien procent van de totale jaarrekening. Verder blijkt uit onderzoek dat een sportveld 90% van de tijd niet in gebruik is. Het zou mooi zijn als er van het kunstgrasveld ook een ander veld kan worden gemaakt zodat er bijvoorbeeld ook gebasketbald kan worden. Op het moment dat het niet in gebruik is dat er dan energie kan worden opgewekt. Dit klinkt misschien als een ver van je bed show maar in Eindhoven hebben ze al een draaiend sportveld geplaatst die dit kan.

Een ander mooi voorbeeld is Vitale Sportvereniging. Hierbij wordt er een jonge sportprofessional aangesteld als verenigingsmanager. In samenwerking met de gemeente en sociale partners zorgen ze ervoor dat maatschappelijke problemen worden aangepakt. Zo wordt er ingespeeld op onder andere participatie, wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Doordat de sportaccommodatie van ‘s morgens tot ‘s avonds wordt opengesteld voor jong en oud en hier een breed aanbod wordt gedaan veranderd de sportaccommodatie in “de huiskamer van de buurt”.

Door alleen al deze drie voorbeelden toe te passen zal de sportvereniging transformeren en ontstaat er ook een sporttransitie. Door de duurzame maatregelen zullen er meer financiële middelen vrijkomen om te investeren in het opleiden van trainers en coaches en andere professionals. Door deze groei van kennis en kunde zal de breedtesport ook meegaan in de transitie en professionaliseren.

In my previous article about the decline of the Sport Association in the Netherlands, I pictured a gloomy perspective for the sports association. But in these days of crisis many things are changing and you can say we are in “transition”. We enter a new era and my opinion here is this will also greatly influence sports. After the commercializing of sports now there will develop durability of sports. Sports and sports accommodations will be committed to deal with problems in society. The old settled sports manager will disappear and will have to make place for young sports professionals who shall turn the sports association into the beating heart of the city. There, young and old will meet and recreational sports will professionalize.

I will provide some examples from practice to demonstrate that this transition is already taking place. For instance there are several examples of energy transition at sports associations to make the club energetically neutral. This may amount to save fifteen percent of the total year’s bill. It also appears from studies that a sports field is not in use for 90% of the time. It would be great if an artificial grass field could also be turned into another field so that for instance baseball can be played. During the time it isn’t used it could supply energy. This may sound a bit far- fetched but in Eindhoven, The Netherlands, they placed a turning sports field that can actually do this.

Another good example is the concept of a Vital Sports Association. Here, a young sports professional is appointed as association manager. Working together with the city council and social partners they take care that social problems are dealt with. For example they go along with participation, laws for social support and youth care. Because the sports accommodation is opened from morning till night and a wide range is offered the sports accommodation turns into the “living room “ of the neighborhood.

By means of applying these three examples the sports association will transform and a sports transition will also develop. Because of the durable measures more financial means can be engaged to invest in the teaching of trainers and coaches and other professionals. Because of this increase in knowledge and skills recreational sports will also go along in the transition and will professionalize.

Leave a Reply