Gratis Sponsoring, kan dat?Free sponsoring, is this possible?

Gratis sponsoring, Gratis doneren met je online aankopen, gratis sponsoren, gratis geld. Ja mensen, Social Sponsoring is echt gratis! Soms nemen verenigingen of andere initiatieven contact met mij op om te vragen of Social Sponsoring echt gratis is. Mensen vermoeden soms dat er een addertje onder het gras zit. Waarom dat is dat weet ik niet. Misschien omdat het voor veel mensen nog nieuw en onbekend is.

Sponsorinkomsten zijn tegenwoordig lastig te verkrijgen en de financiële problemen bij verenigingen en bonden worden telkens erger. Social Sponsoring lost dit probleem op door de betrokken leden te activeren en een win-win-win situatie te creëren voor leden, verenigingen en webshops. Social Sponsoring wordt ook wel het nieuwe crowdfunding genoemd. In de nieuwe deeleconomie zouden ze Social Sponsoring een nieuw kantel initiatief of social enterprise noemen. Sponsoring wordt op een hele nieuwe manier benaderd en slaat een nieuwe weg in. Op deze manier zorgen wij ook dat sport in transitie komt. Met het innovatieve verdienmodel zorgt Social Sponsoring ervoor dat mensen met hun online winkelen een goed doel of hun lokale (sport)vereniging kunnen steunen. Ons animatiefilmpje geeft op simpele wijze weer hoe deze vorm van gratis sponsoring werkt.

 

Elk initiatief, goed doel en vereniging kan zich aanmelden bij Social Sponsoring. Je kan gratis een account aanmaken en krijgt direct een unieke link, zoals bijvoorbeeld www.socialsponsoring.nl/giro555, om van start te kunnen gaan met Social Sponsoring. Als leden of fans bij één van de aangesloten webshops wat kopen gaat er een bedrag naar de vereniging. Zo simpel is het. Je kan dus in twee minuten ervoor zorgen dat jouw vereniging of goed doel geen geld meer misloopt. Één minuut om een account aan te maken en één minuut om de leden en fans te informeren over Social Sponsoring door de unieke link toe te sturen. Het zou toch zonde zijn als je gemiddeld € 200,- a € 300,- per maand op straat zou laten liggen voor twee minuten werk?

Het doet mij dan ook pijn in mijn hart als ik zie dat de online aankopen dit jaar met Sinterklaas nog meer zijn gestegen en mensen via Social Sponsoring ook hun eigen vereniging of een goed doel hadden kunnen steunen. Informeer daarom ook jouw vereniging over Social Sponsoring als ze daar nog geen gebruik van maken. Hierdoor kan ook jouw vereniging profiteren van gratis sponsoring en zal jouw vereniging geen geld meer mislopen. Een goed voorbeeld van Social Sponsoring is voetbalclub CJVV. Op hun website hebben ze de sponsormeter geplaatst en kunnen alle leden zien waar de club het gespaarde bedrag aan wil besteden. Door de betrokkenheid van de leden zorgt de club ervoor dat de leden samen sparen om het beoogde doel te bereiken.

Een uitgebreide uitleg van Social Sponsoring vindt u in de handleiding. Hierin staat stapsgewijs uitgelegd hoe u Social Sponsoring voor uw initiatief tot een groot succes kunt maken.Free sponsoring. Donating with your online purchases, free sponsoring, free money. Yes people, Social Sponsoring is truly free. Sometimes associations or other initiatives contact me to ask if Social Sponsoring is really free. Some people think sometimes there is a snake under the grass. I don’t know why this is so. Perhaps because for many people it is still new and unknown. Sponsor income is hard to get these days and the financial problems at associations and leagues are getting worse. Social Sponsoring solves this problem by engaging the members concerned and create a win-win-win situation for members, associations and webshops. Social Sponsoring is also called the new crowdfunding. In the new participation economy they would call Social Sponsoring a new canting initiative or social enterprise. Sponsoring is approached in an entirely new way and moves into a new direction. This way we take care also that sport comes in transition. With it’s innovative earning model Social Sponsoring ensures people can support a charity or their local (sports) association with their online purchases. Our animation video shows in a simple way how this form of free sponsoring works. Every initiative, charity and association can sign up at Social Sponsoring. You can make a free account and will directly get a unique link, such as for example www.socialsponsoring.nl/giro 555 to be able to start with Social Sponsoring. When member or fans buy something at one of the webshops connected, an amount will go to the association. It is as simple as that. So you can make sure in two minutes you association or charity will not miss out on any money. One minute to make an account and one minute to inform members and fans about Social Sponsoring by adding the unique link. It would be such a waste if you would leave 200 a 300 euro out instead of two minutes work? It grieves me when I see that online purchases increased even more this year at Santa Claus this year while people could have supported their own association or a charity by Social Sponsoring. So inform your association also about Social Sponsoring if they don’t use it yet. In this way your association can also profit from free sponsoring and your association will not miss out on some money any more. A good example of Social Sponsoring is soccer club CJVV. They have placed a sponsormeter on their website and all members can see how the club wants to spend the amount saved. The engagement of the members of the club ensures the members save together to achieve the goal that is set. You can find an elaborate explanation of Social Sponsoring in the manual. There you find a step-by-step explanation how you can turn Social Sponsoring to a great success for your initiative.

David de Vries.

 

Leave a Reply