Effectieve Social Media MarketingEffective Social Media Marketing

Social Media is een redelijk uitgemolken onderwerp en het internet staat vol met advies over wat nou een goede Social Media Strategie voor uw bedrijf zou kunnen zijn. Feit is dat Social Media belangrijk geacht wordt, maar wat er nu precies moet gebeuren blijft soms vaag en abstract. In dit artikel probeer ik uit te leggen en toe te lichten waarom ik geloof dat het belangrijkste op het gebied van Social Media is dat uw bezoekers structureel positieve berichten over u verspreiden via Social Media. Daarnaast zal ik een aantal voorbeelden geven van manieren waarop dit gestimuleerd kan worden.

Misschien heeft u ooit van het idee “six degrees of separation gehoord”, waarbij de theorie is dat u iedereen op de hele wereld zou kennen via maximaal vijf tussenpersonen. Dit blijkt in de praktijk redelijk te kloppen. Hoe dit komt heeft te maken met het grote aantal mensen dat de gemiddelde persoon kent. De gemiddelde persoon kent tussen de enkele honderden en enkele duizenden mensen. Dat ziet men op Facebook en Twitter dan ook terug in het feit dat de meeste mensen al snel meer dan honderd volgers hebben. Met betrekking tot Social Media is dat een zeer relevant gegeven want dit betekent dat als één van uw bezoekers of klanten een positief geladen bericht over u op Social Media plaatst dit al snel enkele honderden keren bekeken wordt.

Stel dat u gemiddeld 100 bezoekers op een dag ontvangt en 3% hiervan plaatst een bericht op Social Media met betrekking tot uw bedrijf. Dan betekent dat een maandelijks bereik van enkele tienduizenden mensen. Daarnaast bent u het niet zelf die uw bedrijf promoot, maar is het uw bestaande klant die dit doet. Het doel van uw bezoeker is in eerste instantie niet reclame maken voor uw bedrijf, maar het delen van haar dagelijkse bezigheden met haar vrienden. Zo komt dit dus ook over op haar vrienden. Kortom, als uw bezoekers positieve content over u op Social Media plaatsen is dat een subtiele manier van marketing, het is te vergelijken met het drinken van Heineken in een bekende film.

Dit is een mooi voorbeeld van de beste manier van Social Media Marketing in de praktijk: online mond-tot-mondreclame. Iemand geeft aan bij Waltman Gym te zijn geweest en al haar vrienden zien dat. Helaas is het vaak niet vanzelfsprekend dat mensen spontaan over uw bedrijf beginnen op Social Media. Hoe enthousiaster mensen over uw bedrijf zijn hoe groter de kans dat ze u onder de aandacht zullen brengen via Social Media. Maar er is meer dat u als ondernemer kan doen om mensen zover te krijgen om content te plaatsen met betrekking tot uw bedrijf. Zo kunt u subtiele hints geven aan de klant dat het mogelijk is om op uw locatie in te checken. U kunt bezoekers ook belonen door bijvoorbeeld toegang tot Wi-Fi te verstrekken als mensen inchecken op locatie. Dit noemt men ook wel Social Wi-Fi. Dan kunt u er nog voor kiezen of u van mensen eist dat ze inchecken voordat ze Wi-Fi toegang krijgen of dat ze er alleen op geattendeerd worden dat ze in kunnen checken maar dat ze dit ook over kunnen slaan. Daarnaast is het ook mogelijk om stickers te kopen met zogenaamde NFC chips. Als mensen hun telefoon tegen de sticker aan houden checken ze automatisch in bij u op locatie. Helaas is NFC nog lang niet op alle telefoons ondersteund, maar het is een kwestie van tijd voordat dit wel het geval zal zijn.

Ik hoop dat ik u met dit artikel heb weten te overtuigen dat het niet de content is die u zelf plaatst op Social Media die centraal moet staan in uw Social Media Strategie, maar dat centraal moet staan hoe u er voor gaat zorgen dat uw bezoekers positieve berichten met betrekking tot uw bedrijf gaan posten op Social Media. Al uw bezoekers en klanten bij elkaar hebben namelijk gezamenlijk een veel groter bereik en een grotere overtuigingskracht dan u alleen.Social Media is a relatively milked subject and the internet gives much advice about what could be a good Social Media Strategy for your company. It is a fact that Social Media is considered important, byt what needs to be done exactly remains sometimes vague and abstract. In this article I try to explain and elucidate why I believe that the most important thing in the area of Social Media is that your visitors structurally spread positive messages about you through Social Media. Besides this I will give you some examples of ways in which this can be stimulated.

You may have heard sometimes about the idea “six degrees of separation”, where the theory is you could know everyone in the whole world by maximally 5 intermediaries. In practice this appears to tally reasonably. Why this is so has to do with the great number of people the average person knows. The average person knows some hundred or thousand people. One can see this back on Facebook and Twitter in the fact that most people soon have over a hundred followers. Concerning Social Media this is a fact that matters very much because this means that if one of your visitors shares a message with a positive content about you this will be seen soon a few hundred times. Suppose you receive on average 100 visitors a day and 3% of these places a message on Social Media relating to your company. This then means a monthly reach of some ten thousand of people. Besides this it is not you who promote your company, but it is your existing customer who does this. The aim of your visitor is not in first instance to make advertisement for your company, but to share her daily activities with her friends. This is therefore how it appears to her friends. In a word, if your visitors place positive content about you on Social Media this is a subtle way of marketing, comparable to drinking Heineken in a popular film. This is a good example of the best way of Social Media Marketing in practice: online mouth to mouth advertising. Someone indicates having been at Waltman Gym and all her friends see this. Unfortunately it isn’t self-evident people mention your company on Social Media. But there is more you can do as entrepreneur to make people place content related to your company. This way you can give subtle hints to the customer that it is possible to check in on your location. You can also reward customers by for example giving access to Wi-Fi when people check in on location. This is also called Social Wi-Fi. Then you may choose whether you demand from people that they check in before they get Wi-Fi access or they will only be notified they may check in byt also may skip this. Besides it is also possible to buy stickers with so-called NFC chips. If people hold their telephone against the sticker they automatically check in with you on location. Unfortunately NFC isn’t yet supported on all telephones, but it is only a matter of time before this will be the case. I hope I convinced you with this article it is not the content you place yourself on Social Media that has to be central in your Social Media strategy, but that it has to be central how you will take care your visitors will place positive messages relating to your company on Social Media. For all your visitors and customers together have a much larger scope and power to convince than you alone.

Marco Buijs.

Leave a Reply