Notifications Social Sponsoring

Direct een bevestiging als een aankoop geregistreerd is via Social SponsoringImmediate Confirmation When A Purchase is registered through Social Sponsoring

Vanaf 23 januari 2015 is het mogelijk om op de hoogte te worden gehouden van de laatste sponsorinkomsten van jouw vereniging. Telkens wanneer iemand een aankoop doet via de Sponsormeter van jouw vereniging ben jij de eerste die weet hoeveel dit de club op heeft geleverd. De ene keer zal dit €1 zijn en de andere keer €150. Dit is mogelijk gemaakt door middel van een speciale e-mail notificatie service waar iedereen zich voor in kan schrijven. Verderop in deze publicatie gaan we in op hoe je er voor kan zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de laatste sponsorinkomsten van jouw vereniging. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe zo’n notificatie er in de praktijk uitziet.

Voorbeeld notificatie nieuwe sponsorinkomsten Social Sponsoring

Daarnaast was het al mogelijk om een wekelijkse update te krijgen van de status van jouw Sponsormeter. Hierin staat dan precies vermeld hoeveel procent van het doel al is bereikt. Verder kan je in deze update ook terugvinden hoeveel er in totaal nog nodig is aan sponsorinkomsten om het gestelde doel te behalen. Je hoeft natuurlijk geen rekenwonder te zijn om deze cijfers zelf uit te rekenen, maar het schijnt zo te zijn dat we steeds dommer worden. Dus hiermee maken we Social Sponsoring ook weer iets meer future proof, ofwel toekomstbestendig. Voor degenen die het nog niet wisten, bij Social Checkpoint staat langetermijnvisie hoog in het vaandel. Een voorbeeld van de wekelijkse update zie je in de afbeelding hieronder.

Voorbeeld wekelijkste update Social Sponsoring

In totaal ontvangen nu iets meer dan 1300 mensen notificaties met betrekking tot 1 of meer Sponsormeters. Je kan je afvragen waarom mensen er voor kiezen om op de hoogte te willen blijven van de laatste sponsorinkomsten. Is het niet zo dat we al veel te veel informatie op ons afgevuurd krijgen iedere dag? Persoonlijk denk ik inderdaad van wel. Notificaties worden met tientallen tot honderden per dag aan ons opgedrongen door apps via de Notification Centers van onze mobieltjes. Daarnaast loopt de inbox vaak ook over van de reclame en ongewenste informatie. Het is dus erg belangrijk om heel selectief te zijn bij het toelaten van nieuwe stromen van informatie. Al die apps en bedrijven vechten om jouw aandacht. Aandacht wordt niet voor niets de “The new currency of Business” genoemd.

Toch bleek er veel vraag naar het direct op de hoogte gesteld te willen worden van nieuwe sponsorinkomsten. Een aantal redenen hiervoor sommen we hier op. Ten eerste is het enorm handig om te weten dat een aankoop geregistreerd is via Social Sponsoring. Maar al te vaak komen mensen naar ons toe met de vraag of een aankoop wel echt geregistreerd is en dat de sponsorinkomsten zijn toegekend aan de vereniging die zij een warm hart toedragen. Door je in te schrijven voor notificaties hiervan weet je altijd meteen dat een aankoop echt geregistreerd is. Let op! Er zijn op dit moment twee uitzonderingen hierop. Boekingen bij booking.com en aankopen bij Wehkamp.nl worden niet direct automatisch geregistreerd. Hierbij kan het soms tot 7 dagen duren voordat aankopen geregistreerd zijn. Maar dan ontvang je na 7 dagen wel alsnog een bevestiging hiervan als je notificaties “aan hebt staan” voor Social Sponsoring via de e-mail. Uit een testje blijkt dat aankopen razendsnel geregistreerd kunnen zijn. Zo bestelden wij bij Thuisbezorgd en ontvingen we eerder een bevestiging van Social Sponsoring dan van Thuisbezorgd zelf. Een tweede reden waarom mensen notificaties willen ontvangen van de meest recente aankopen is dat mensen graag als eerste de nieuwste nieuwtjes willen weten. Dat geld al helemaal als mensen erg betrokken zijn bij een vereniging of ingesteld doel. Mensen vinden het dan gewoon interessant en kunnen interessant doen naar anderen. Zo kan iemand dan bijvoorbeeld ook zijn wenkbrauw optrekken als hij iemand spreekt die nog niet van een hoog sponsorbedrag op de hoogte is terwijl hij dat eigenlijk wel hoort te zijn. Sommige mensen vinden dat leuk om te doen, denk ik.

Bedenk je voordat je je opgeeft voor notificaties van Social Sponsoring goed of je de extra sponsorinkomsten wel interessant genoeg vindt. Je hebt misschien nog wel honderd andere dingen aan je hoofd die misschien eigenlijk interessanter zijn of eerst aandacht verdienen. Je kan er ook voor kiezen om alleen op de hoogte te worden gesteld bij sponsorbedragen boven de €1, €10, of €100. Hiervoor dien je je eerst op de gewone manier in te schrijven voor notificaties van Social Sponsoring zoals hieronder beschreven staat. Wanneer je een eerste notificatie ontvangt van extra sponsorinkomsten via de e-mail kan je op een link in de e-mail klikken om bijvoorbeeld alleen nog op de hoogte te worden gehouden van nieuwe sponsorinkomsten boven de €100.

Om je op te geven voor notificaties van nieuwe sponsorinkomsten en de wekelijkse update van Social Sponsoring ga je naar de Sponsoroverzicht pagina van jouw vereniging, bijvoorbeeld http://socialsponsoring.nl/giro555 voor de Sponsoroverzicht pagina van Giro555. Bovenaan de pagina voer je een e-mailadres in. Je krijgt dan direct een melding of het gelukt is. Op deze manier schrijf je je dus tegelijk in voor de wekelijkse update en notificaties van nieuwe sponsorinkomsten. Ben je in 1 van beiden niet geïnteresseerd, dan kan je na het ontvangen van de eerste mail je uitschrijven voor die specifieke mail door op “afmelden voor deze nieuwsbrief“ te klikken.

Ken jij iemand die ook geïnteresseerd is in de sponsorinkomsten van jouw vereniging? Stuur die persoon dan een link naar dit bericht of leg uit hoe je op de hoogte blijft van de laatste sponsorinkomsten via Social Sponsoring.From 23 January 2015 onward it is possible to be kept informed  about the latest sponsor incomes of your association. Every time when someone buys something through the sponsormeter of your association you will be the first to know how much this has benefited the club. One time this will be €1 and another time €150. This is made possible by means of a special e-mail notification service to which everyone can subscribe. Later on in this publication we will explain how you can take care  that you are always informed about the latest sponsorincome of your association. Below you see an example of what such a notification looks like in practice. Besides this it was already possible to receive a weekly update from the status of your Sponsormeter. In this it is mentioned exactly how many percent of the goal has already been reached. Furthermore you can find back in this update how much is needed in total in sponsorincome to reach the set goal. You don’t have to be a math talent to calculate these figures by yourself, but it seems to be so that we are getting less smart as time goes on. So with this we make Social Sponsoring a little more future proof. For those who didn’t  know yet, at Social Checkpoint long term vision is highly valued. An example of the weekly update you find in the picture below. In total now a little more than 1300 people receive notifications which relate to one or more Sponsormeters. You may wonder why people make the choice to be kept informed about the latest sponsorincomes. Isn’t it so that that we already get too much information sent to us every day? Personally I think yes. Notifications are being pushed to us by tens or hundreds a day by apps via the Notification Centers of our mobile phones. Besides this the inbox often brims over with advertising and undesired information. All those apps and companies fight for your attention. Attention has not been named ”The new currency of business” for no reason. And yet still there appeared to be a great demand for being immediately kept informed about new sponsorincome. We will mention some reasons for this here. First it is very handy to know that a purchase has been registered through Social Sponsoring. Too often people approach us with the question whether a purchase has actually been registered and if the sponsorincome has been forwarded to the association they support. By enlisting for notifications of this you always know immediately that a purchase has really been registered. Look out! At the moment there are two exceptions to this: Bookings at booking.com and Wehkamp.nl are not immediately registered automatically. Here it may take up to seven days before purchases are registered. But then you do receive after 7 days yet a confirmation of this when you have ”turned on” notifications for Social Sponsoring via e-mail. From a small test it appears that purchases can be registered very fast. For example we ordered at Thuisbezorgd.nl and received a confirmation earlier from Social Sponsoring than from Thuisbezorgd itself. A second reason why people want to receive notifications of the most recent purchases is that people like to be the first to know the latest news. This is especially so when people are very committed to an association or set purpose. People just find it interesting and can talk about something interesting to others. This way someone can for example raise an eyebrow when he talks to someone who does not yet know  about a high sponsoring amount while he should have known it. Some people like to do this, I believe.

Consider well before you enlist for notifications from Social Sponsoring whether you find the extra sponsorincomes interesting enough. You may be occupied by maybe a hundred other things which could be more interesting or deserve attention first. you may also choose to only be notified of sponsoramounts above €1, €10 or €100. For this you first need to subscribe in the ordinary way for notification of extra sponsor income through e-mail. You can click on a link in your e-mail to for example only be notified of new sponsorincome above €100.

To subscribe to notifications of new sponsorincome and weekly updates from Social Sponsoring you go to the Sponsor overview page of Giro 555. On top of the page youfill out an e-mail address. You will immediately receive a message whether it was successfull. This way you subscribe at the same time for the weekly update and notifications about new sponsorincomes. If you are not interested in one of these, you can unsubscribe after receiving your first mail for that specific mail by clicking on “sign out for this newsletter”.

Do you know someone who is also interested in the sponsorincome of your association? Then send this person a link to this article or explain how you can stay informed about the latest sponsorincomes via Social Sponsoring.

Marco Buijs

 

 

Leave a Reply