De Toekomst van Sponsoring in het AmateurvoetbalThe future of Sponsoring in Recreational Soccer

In het amateurvoetbal is sponsoring vaak 1 van de belangrijkste inkomstenbronnen naast gemeentelijke subsidies, baromzet en contributie. Helaas lijken sponsorinkomsten al jaren terug te lopen binnen het amateurvoetbal en blijft er steeds minder geld over om de club draaiende te kunnen houden. Een belangrijke vraag die sponsorcommissies zichzelf kunnen stellen is wat een sponsor van het sponsor zijn verwacht.

In het verleden werd sponsoring in het amateurvoetbal vaak geassocieerd met het steunen van een goed doel. Het directe financiële rendement was relatief onbelangrijk, maar het imago van een sponsor werd wel verbeterd en dat was dan ook vaak de reden voor sponsoring. Populaire manieren van sponsoring waren het plaatsen van een bord langs het veld en het bedrukken van het shirt: reclameborden en shirtsponsoring. Met de komst van het internet zijn er ook clubs die online banners plaatsen voor sponsoren tegen betaling. Voordeel hiervan is dat het voor de sponsor ineens goed meetbaar wordt hoeveel bezoekers er via de sponsoractie op de eigen website belanden. Dat past goed bij de ontwikkelingen in de commerciële sector waarbij alles meetbaar gemaakt moet worden. Informatie is geld waard zeggen ze tegenwoordig. Veel sponsoren hebben ook een eigen webshop. Dan praat je vaak wel over de grotere sponsoren en niet over de slager op de hoek of de lokale autodealer. Sponsoren met een webshop kunnen precies bijhouden hoeveel bezoekers die aangeleverd worden via een gesponsorde banner van een voetbalclub daadwerkelijk tot een aankoop overgaan. Deze insteek is een stuk commerciëler dan het plaatsen van een bord langs het veld, maar ook dit lijkt beter te passen bij de ontwikkelingen van de laatste jaren. Hoe jammer het ook is, sponsoring is tegenwoordig geen liefdadigheid meer, Sponsoring is een investering. Daarom wordt de meetbaarheid van sponsoring dus ook erg op prijs gesteld. Op die manier kan er namelijk gekeken worden naar het rendement van de investering. Is het rendement hoog, dan zal er meer geïnvesteerd gaan worden, blijkt het rendement laag, dan kan het wel eens snel afgelopen zijn met de sponsoring. Zorg dus dat uw sponsoracties goed meetbaar zijn voor bedrijven zodat u kunt aantonen dat het sponsoren van uw club loont.

In de toekomst zal sponsoring meer en meer gaan draaien om het genereren van leads en sales. Niet ieder bedrijf heeft een webshop, maar wij geloven dat ook lokale sponsoren business uit het internet kunnen halen. Daarom is Social Checkpoint bezig met het uitbreiden van Social Sponsoring, zodat ook lokale ondernemers zich aan kunnen sluiten bij Social Sponsoring. Zij zullen een eigen mini website aan kunnen maken bij Social Sponsoring waar zij een podium zullen krijgen bij lokale sportclubs en mogelijk ook andere organisaties. Via deze mini website kunnen bezoekers vervolgens bijvoorbeeld contact opnemen voor een proefrit of een offerte aanvragen voor een buffet. Hierdoor wordt dus 100% meetbaar voor de lokale ondernemer wat het sponsoren hem precies oplevert.

Door Marco BuijsIn recreational soccer sponsoring is often one of the most important sources of income, besides local subsidies, refreshment turnover and contribution. Unfortunately  sponsor income seems to be decreasing now for some years at recreational soccer and every time there is less money left over to be able to keep the club running. An important question which sponsorcommittees can ask themselves is what a sponsor expects from being a sponsor. In the past sponsoring in recreational soccer was often associated with supporting a charity. The immediate financial revenue was considered of less importance, but the image of the sponsor was improved and this was often the reason for sponsoring. Popular ways of  sponsoring were placing boards along the field and printing on the shirt: advertising boards and shirtsponsoring.  As internet was introduced there are also clubs which place online banners for sponsors for a reimbursement. The advantage of this is that  it becomes suddenly well measurable for the sponsor how many people land on the own website through the sponsoring action. This fits in well with the developments in the commercial sector where everything must be made measurable. Information is worth money they say these days. Many sponsors also have their own webshop. Then you are talking often about the bigger sponsors and not about the butcher around the corner or the local cardealer. Sponsors with a webshop can exactly take count how many visitors who come in through a sponsored banner of a soccer club really buy something. This approach is a lot more commercial than placing a board along the field, but also seems to fit in better with the developments of the last years. No matter how regrettable it is, sponsoring is no longer charity these days. Sponsoring is an investment. That is why the measurableness of sponsoring is valued very much. This way there can be looked at the profit of the investment. Is the profit high, then there will be invested more, if the profit is low, then it could mean the sponsoring could soon stop. So take care that your sponsoring actions are well-measurable for companies so you can prove that it is rewarding to sponsor your club.

In the future sponsoring will be more and more about generating leads and sales. Not every company owns a webshop, but we believe that local sponsors can also get business from internet. That is why Social Checkpoint is enlarging Social Sponsoring, so that local entrepreneurs  can also join Social Sponsoring. They will be able to create a mini-website at Social Sponsoring, on which they will get a platform at local sportclubs and possibly other organisations. Via this mini-website visitors can for  example contact you for a test drive or request a quotation for a buffet. This way it then becomes 100 % measurable for the local entrepreneur which profit the sponsoring renders to him.                                                                                                      By Marco Buijs.

 

 

Leave a Reply