Social Sponsoring market growth

De markt voor alternatieve financiering groeit hard in EuropaThe market for alternative financing is growing fast in Europe

Uit onderzoek van EY en de Universiteit van Cambridge blijkt dat de alternatieve financiering mainstream begint te worden. Sinds de economische crisis zijn er in de VS en Europa veel verschillende vormen van alternatieve financiering ontstaan. Dit zijn financieringen die gedaan worden buiten het traditionele financiële systeem. De meest bekende alternatieve vorm van financiering is Crowdfunding.

“Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men “the crowd” het Engelse woord voor de mensenmassa.” Wikipedia

De markt voor alternatieve financieringsvormen blijft flink groeien. Waar in 2012 nog maar 478 miljoen euro werd opgehaald door crowdfunding in Europa werd er in 2014 voor bijna drie miljard euro opgehaald via alternatieve vormen van financiering. De opbrengsten groeide in 2014 met 144% ten opzichten van het jaar ervoor. Nederland staat op de vijfde plaats wat betreft de opbrengsten uit Crowdfunding. In 2014 is maar liefst 78 miljoen euro opgehaald. Het land waar het meeste gebruik word gemaakt van deze financieringsvormen is het Verenigd Koninkrijk.  Hier werd in 2014 meer dan 2,3 miljard euro opgehaald. Naar verwachting zal in 2015 deze markt alleen nog maar verder groeien en goed zijn voor ruim 7 miljard euro. Vooral de sport blijkt te profiteren van alternatieve financieringsvormen. Hier wordt twee keer zoveel geld opgehaald dan in andere sectoren. Het grote verschil tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is te herleiden door een aantal belastingvoordelen die de overheid heeft getroffen om Crowdfunding te stimuleren.

Social Sponsoring valt onder Donation-Based-Crowdfunding. Dit is een vorm waarbij donateurs en sponsors een sportvereniging, goed doel of sociaal project kunnen ondersteunen zonder financiële of materiële tegenprestatie. Social Sponsoring heeft twee sterke punten. Het eerste sterke punt van Social Sponsoring is dat betrokkenen geen extra kosten hebben als ze online winkelen via Social Sponsoring. Het tweede grote voordeel is dat mensen samen sparen voor een gezamenlijk doel wat in de Sponsormeter vermeld staat. Dit zorgt voor grote betrokkenheid van leden.

De internationalisering van Social Sponsoring blijkt dus een slimme en strategische zet want in het Verenigd Koninkrijk alleen al is de Crowdfundingmarkt maar liefst dertig keer zo groot in verhouding tot de Nederlandse markt.

 

 It appears from research by EY and the university of Cambridge that alternative financing is becoming mainstream. After the economic crisis many forms of alternative financing have come into existence in the U.S. and Europe. These are financings that are made outside the traditional financial system. The most well-known alternative form of financing is Crowdfunding.

‘Crowdfunding (also called crowdfinancing) is an alternative way to finance a project. In most cases entrepreneurs go to the bank to apply for a credit to obtain starter’s capital to finance a project. Crowdfunding however works without financial intermediation, but provides direct contacts between investors and entrepreneurs. In principle crowdfunding works as follows: a group or a  person which can both be an entrepreneur or a private person wishes to start a project, but has insufficient starters capital. To obtain this capital he or she offers a project (for example on the internet or on a platform) and with this mentions the amount needed. This way everyone can  invest in the project. The idea behind this is that many private persons invest a small amount and that these small investments together fully finance the project. This as opposed to bank credits and great investors where you have only one or a few more investors who bring in a large amount. These small investors are called “the crowd”, which is the English word for the mass of people (Wikipedia).

The market for alternative forms of  financing keeps growing a lot. Where in 2012 only 478 million euro was collected by crowdfunding in Europe, in 2014  almost three billion was collected through alternative forms of financing. The revenue  grew in 2014 with 144% compared to the year before. The Netherlands takes the fifth place where it concerns income from crowdfunding. In 2014 no less than 78 million euro was raised. The country where most use is made of these forms of financing is the United Kingdom. Here more than 2,3 billion euro was raised in 2014. As expected this market will only grow further in 2015 and be good for over 7 billion euro. Especially sports appear to profit from altenative forms of financing. Here twice as much money is raised than in other sectors. The great difference between the Netherlands and the United Kingdom is to be reduced to a few tax advantages which the government arranged in order to stimulate Crowdfunding.

Social Sponsoring falls under Donation-Based-Crowdfunding. This is a form where donors and sponsors can support a sports association, good cause or social project without financial or material compensation. Social Sponsoring has two strong points: The first strong point of Social Sponsoring is that the people concerned have no extra costs when they shop online through Social Sponsoring. The second great advantage is that people save together for a united goal which is mentioned in the Sponsormeter. This ensures a great commitment of the members.

The internationalisation of Social Sponsoring appears to be a smart and strategic move because in the United Kingdom only the crowdfunding market is at least 30  times as large in comparison to the Netherlands.

David de Vries.

 

 

Leave a Reply