De integratie van Facebook in de samenlevingThe Integration of Facebook in society

Facebook komt op steeds meer plekken terug in de wereld. Zo kan je dit artikel en vele andere artikelen op het internet met 1 druk op de knop delen met je vrienden op Facebook. Op andere websites kan je inloggen via Facebook zodat je geen extra account meer hoeft aan te maken en platforms als Twitter kunnen vanuit Facebook beheert worden. Maar ook Foursquare kan met Facebook gekoppeld worden. Daarnaast is er ook nog een ontwikkelomgeving opgezet door Facebook zodat software ontwikkelaars hun eigen apps kunnen bouwen die dan nauw gekoppeld worden aan Facebook.

Op die manier kan een game bijvoorbeeld de scores van jou en je vrienden vergelijken of kan je zelfs tegen je Facebook vrienden spelen. Maar ook offline komt men Facebook volop tegen in de vorm van posters waarop staat aangegeven dat men geliked wil worden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk uw agenda te synchroniseren met Facebook events waarvoor u bent uitgenodigd. Vanuit Facebook gezien is het logisch om overal aanwezig te willen zijn en overal betrokken bij te worden. Hoe meer aandacht het Social Media netwerk krijgt hoe meer het haar concurrentiepositie versterkt. Door online overal aanwezig te zijn is het bovendien mogelijk om mensen steeds beter in kaart te brengen en steeds gerichtere reclame aan mensen voor te schotelen. Men spreekt ook wel van attention mining, waarbij bedrijven concurreren met elkaar om uw aandacht. Facebook is daar op dit moment overduidelijk marktleider in want als u zich niet op Facebook begeeft bevindt u zich misschien wel op Whatsapp of Instagram, beide eigendom van Facebook. Er zijn mensen die kritisch kijken naar de hoeveelheid kennis die Facebook op doet met betrekking tot ieder individu en vaak wordt er geklaagd over schending van de privacy. Een weg terug lijkt er niet echt meer te zijn omdat Social Media platforms als Facebook ook zoveel voordelen bieden. Vaak weegt de gebruiker af of hij of zei bepaalde informatie af wil staan op basis van wat hij er voor terug krijgt. Dit kan bijvoorbeeld een kans op een mooie vakantie zijn, gratis internettoegang of extra gebruikersgemak omdat iemand geen extra account hoeft aan te maken op een andere website.

Wat kunt u als eigenaar van een Local Business met het feit dat Facebook zo geïntegreerd is in onze samenleving? In ieder geval dient u ook aanwezig te zijn op Facebook. Want als u op Facebook aanwezig bent, raakt u dus ook een stukje meer geïntegreerd in de samenleving. Het is tegenwoordig essentieel om vindbaar te zijn via Social Media. Door op Facebook aanwezig te zijn maakt u automatisch deel uit van de Social Graph van Facebook. De Facebook Social Graph bestaat uit alle personen, bedrijven, events en alle relaties tussen deze partijen. Relaties kunnen bijvoorbeeld likes zijn en comments waarin aan een partij gerefereerd wordt. Maar het kan ook een check-in zijn waarbij iemand aangeeft dat hij of zei zich bij u op locatie bevindt. Hoe meer connecties uw bedrijf heeft in de Social Graph met andere partijen hoe beter u vindbaar zal worden via Social Media. In Graph Search zult u bijvoorbeeld hoger in de resultaten verschijnen als u meer connecties heeft. Een voorbeeld van een zoekopdracht via Graph Search is bijvoorbeeld “Restaurants in Amsterdam”. Social Wi-Fi is een goede manier om mensen te stimuleren om in te checken bij u op locatie zodat u op die manier meer en meer verweven wordt en een centralere rol in gaat nemen in de Social Graph.

Omdat Facebook zich geworteld heeft in alle hoeken en gaten van de samenleving dient u hier ook prominent aanwezig te zijn zodat u meelift op het success van Facebook. Doordat uw restaurant, hotel of sportcentrum zich verder met Facebook integreert, wordt Facebook ook weer nauwer samengebracht met de offline wereld. Dit lijkt dan ook een vicieuze cirkel te zijn waardoor het steeds belangrijker lijkt te worden om aanwezig te zijn op Facebook, terwijl dit in de hand werkt dat Facebook nog belangrijker wordt. Dit is een slim concept en het lijkt mij dat hier bij Facebook goed over nagedacht is. Deze mate van integratie met andere producten en diensten in de samenleving hebben we bij Hyves nooit gezien. Juist door deze hoge mate van integratie op alle vlakken in de samenleving lijkt het mij erg waarschijnlijk dat Facebook nog decennia lang marktleider op het gebied van Social Media zal blijven.

Door Marco Buijs

Facebook can be found in more and more places in the world. You can for instance share this and other articles with your friends by once pushing a button on internet. On other websites you can log in via Facebook so you don’t have to create an extra account and platforms such as Twitter can be managed from Facebook. But also Foursquare can be coupled to Facebook. Besides this there is a development environment set up by Facebook so that software developers can build their own apps which can then be closely coupled to Facebook.

In this way a game can for instance compare the scores of you and your friends or you can even play against your facebook friends. But offline also one meets Facebook in abundance in the form of posters  which indicate one wants to be liked. It is also possible for example to synchronize your agenda with Facebook events for which you are invited. From Facebook’s viewpoint it is logical to want to be present everywhere and be involved with everything. The more attention the Social Media network gets the more  her competitive position is strengthened. By being present everywhere online it is moreover possible to bring people in chart and offer more specifically addressed advertising to people. One also speaks about attention mining, where companies compete with each other for your attention. Facebook is clearly marketleader in this respect because  when you are not on Facebook  you may be on Whatsapp or Instagram, which both belong to Facebook. There are people who look critically at the amount of knowledge Facebook acquires in relation to every individual and there are often complaints about violations of privacy. There doesn’t really seem to be a way back because Social Media platforms such as Facebook offer also so many advantages. Often the user considers whether he or she wants to give certain information on basis of what he gets in return for it. This can for example be a chance for a beautiful holiday, free access to internet, or extra user ease because someone doesn’t have to create an extra account on another website.

What can you do as owner of a local business with the fact that Facebook is so well integrated in our society? In any case you have to be also present on Facebook. Because when you are present on Facebook, you also get a little more integrated in society. These days it is essential to be findable on Social Media. By being present on Facebook you automatically are part of the Social Graph of Facebook. The Facebook Social Graph consists of all persons, companies, events and all relationships between these parties. Relationships may be likes and comments in which a party is mentioned. But it can also be a check-in in which someone indicates that he or she is with you on location. The more connections your company has in the Social Graph with other parties the better you will be findable through Social Media. In Graph search you will for example  appear higher in the results when you have more connections. An example of a search question via Graph Search is for example “Restaurants in Amsterdam”. Social Wi-Fi is a good way to stimulate people to check in with you on location so that in this way you will be more and more interwoven and take a more central role in the Social Graph.

Because Facebook has become rooted in all society you need to be prominently present here so that you hike along with Facebook’s success. Because your restaurant, hotel or sports centre integrates itself further with Facebook, Facebook will also be brought more closely together with the offline world. This then seems to be a vicious circle by which it seems to be more and more important to be present on Facebook, while this causes Facebook to become still more important. This is a smart concept and it seems to me that at Facebook this has been well-considered. This measure of integration with other products and services in society we have never seen at Hyves. Just because of this high measure of integration in all area’s of society it seems very likely to me  that Facebook will remain marketleader yet for many decennia in the area of Social Media.

By Marco Buijs.

Leave a Reply