Social Wall US Open

Connecting online en offlineConnecting online and offline

Uit een onderzoek gepubliceerd in December 2013 door Multiscope bleek dat de gemiddelde Nederlander met een Facebook account ongeveer 1 uur per dag doorbrengt op dit Social Media platform. Ook bleek dat van de 8500 respondenten 71% een Facebook account had. Hoewel Facebook het populairste bleek, werd er daarnaast ook nog flink gebruik gemaakt van onder andere Twitter, Youtube en LinkedIn. Als Local Business zijnde zou het mooi zijn als u niet alleen de mensen offline zou kunnen bereiken als ze bij u op bezoek komen, maar ook als u ze online zou kunnen bereiken via Social Media. Op de lange termijn zullen online en offline steeds dichter naar elkaar toe trekken en zal de grens vervagen. Alles is dan eigenlijk online, zoals je verwarming, je fiets en misschien zelfs je T-shirt. Een vooruitstrevende gedachte is om bij uw horecagelegenheid ook online en offline met elkaar te verbinden. Uw gebouw blijft natuurlijk wel offline staan waar het staat, maar het doel is dan om steeds meer dingen te verbinden met het internet. Mensen zijn eigenlijk allemaal al continu online en offline tegelijkertijd met behulp van hun mobiele telefoon. Het ene moment bestellen ze een drankje en het volgende moment sturen ze een berichtje naar hun vrienden hoe leuk het wel niet is in uw restaurant. Als u online en offline niet verbindt kunt u zich afvragen of iemand die online bezig is terwijl hij zich fysiek bij u op locatie begeeft wel bewust aanwezig is bij u.

Een mooi voorbeeld van online en offline integratie is een Social Wall. Een Social Wall toont op een locatie de Social Media berichten met betrekking tot die locatie. Of, in het geval van een restaurant, de Social Media Berichten met betrekking tot dat restaurant. Bij de US Open van 2013 werd een gigantische Social Wall neergezet waarop allerlei Social Media berichten met betrekking tot de US Open werden getoond. Iedereen die de hashtag #usopen gebruikte werd vertoond op het gigantische scherm. Een Social Wall is een goede manier om te starten met het verbinden van online en offline, u brengt online berichten offline in beeld bij u op locatie.

Maar ook bestellingen moeten gedaan kunnen worden online. Als het druk bij u in het restaurant is hebben mensen geen zin om te wachten tot er iemand naar hen toe komt om ze te helpen. Ze zouden online een bestelling moeten kunnen plaatsen voor hun tafel en online op de hoogte moeten worden gehouden van de status van die bestelling. Er moet online gereserveerd kunnen worden voor een tafel en ook nog eens online betaald kunnen worden zodat de klant niet hoeft te wachten als hij weg wil. Feit is wel dat deze trend snel tot minder offline sociaal contact kan leiden met uw klanten en dat is dan ook iets waar u voor dient op te passen. Afhankelijk van de sfeer in uw bedrijf kan het dus belangrijk zijn dat het verbinden van online en offline niet leidt tot verdere afstand tussen u en uw klanten. Een deel van de mensen zoekt bepaalde horecagelegenheden juist op omdat ze op zoek zijn naar offline sociaal contact. Dan is het niet leuk als deze personen te horen krijgen dat ze beter via hun mobiele telefoon een bestelling kunnen plaatsen en afrekenen. Toch zullen online en offline steeds nauwer met elkaar verweven worden en het is dus zaak om als ondernemer goed in te schatten op welke manier dit bij uw Local Business het beste gedaan kan worden. Één ding is zeker, ontkomen aan deze ontwikkeling is geen optie op de lange termijn.

From a study published in December 2013 by Multiscope it appeared that the average Dutchman with a Facebook account spends about one hour a day on this Social Media platform. It also appeared that out of 8500 respondents 71% had a Facebook account. Though Facebook appeared most popular, besides there was a firm use of Twitter, Youtube and LinkedIn among others. Being a local business it would be nice if you could not only reach people offline when they visit you, but also were able to reach them online by Social Media. On the long term online and offline will draw more and more close and the border will fade away. In fact, everything will be online, such as your heating, your bicycle and perhaps even your T-shirt. A renewing thought is to connect online and offline at your catering place. Your building will of course remain offline where it is, but the goal then is to connect more and more things to the internet. People are in fact already continually both online and offline assisted by their mobile phone. One moment they order a drink and the next moment they send a message to their friends how nice it is in your restaurant. If you don’t connect online and offline you may ask yourself whether someone who is occupied online while physically present at your location notices that he is at your place.

A good example of online and offline integration is a Social Wall. A Social Wall shows on a location the Social Media messages concerning that location. Or, in case of a restaurant, the Social Media messages concerning that restaurant. At the US Open of 2013 a giant Social Wall was put up on which all sorts of Social Media messages regarding the US Open were displayed. Everyone who used the hashtag #usopen was shown on the giant screen. A Social Wall is a good way to start connecting online and offline, you show online messages offline at your location.

But it should also be possible to order online. If it is crowded in you restaurant people don’t feel like waiting until someone is coming to help them. They should be able to place an order online for their table and be kept informed about the status of that order. It should be possible to make an online reservation for a table as well as possible to pay online so the customer doesn’t have to wait when he wants to leave. It is a fact that this trend may soon lead to less offline social contact with your customers and this is something you have to be careful about. Depending on the atmosphere in your company it may be important that connecting online and offline doesn’t lead to a greater distance between you and your customers. A part of the people looks for certain catering places because they are searching for offline social contact. In that case it is not nice if these people hear they could better order and pay with their mobile phone. Nevertheless online and offline will be more and more connected and so it matters to make an estimation as an entrepreneur in which way this can best be done at your Local Business. One thing is for sure, to escape this trend is not an option for the long term.

Leave a Reply