Social Wi-Fi 3 stappen

Betalen voor gebakken luchtPaying for hot air

Veel ondernemers in de binnenstad van Amersfoort bieden Wi-Fi aan hun klanten. Hiermee bieden de ondernemers een extra services aan hun bezoekers. Bij de één moet er een wachtwoord ingevuld worden en bij de ander kan je gebruik maken van een open netwerk. De ondernemer heeft hier helaas geen voordelen aan. Er zijn partijen zoals KPN of Gastvrij Wi-Fi die hier zelfs geld voor durven te vragen om normaal Wi-Fi te installeren terwijl de ondernemer ook gewoon simpel en gratis een eigen netwerk kan aanmaken. In mijn optiek betalen ondernemers dan voor gebakken lucht want er wordt geen meerwaarde gecreëerd voor de ondernemer en de dienst die geleverd wordt kan de ondernemer ook zelf gratis aanbieden. Je kan je dan afvragen hoe gastvrij je naar ondernemers bent als je hiervoor €15 per maand vraagt. Deze bedrijven beweren dan soms dat je geregistreerd moet zijn bij de ACM terwijl dit niet nodig is om een Wi-Fi netwerk te faciliteren. Ook wordt onterecht gezegd dat alle activiteiten gemonitord moeten worden om aansprakelijkheid af te dekken van illegaal handelen door klanten.

Afgelopen jaar heeft Social Checkpoint hard aan de weg getimmerd om ondernemers te laten zien dat er ook een beter en slimmer alternatief is: namelijk Social Wi-Fi. Met Social Wi-Fi kunnen gasten een like geven aan of inchecken bij de onderneming via Facebook waardoor er mond-tot-mond reclame wordt gemaakt. Hiermee wordt Wi-Fi opeens erg interessant omdat het veranderd in een slimme marketingtool. De ondernemer hoeft zelf geen reclame meer te maken maar de klanten doen dat voor hem. Bij Social Wi-Fi van Social Checkpoint is het overigens niet verplicht voor de gebruiker om social media aandacht te creëren maar optioneel. De gebruiker kan eenvoudig op de “overslaan” knop drukken of een e-mail adres achterlaten. Hierdoor blijft Social Wi-Fi geheel vrijblijvend. De voordelen voor de ondernemers zijn enorm. Als klanten een like op Facebook geven kunnen de ondernemers voortaan altijd op een interactieve manier blijven communiceren met hun klanten. Één richtingsverkeer word dan opeens twee richtingsverkeer. De klanten die inchecken laten aan al hun vrienden zien dat ze gebruik maken van de diensten van de ondernemer waardoor er mond-tot-mond reclame ontstaat.

Veel ondernemers in de binnenstad van Amersfoort maken telkens vaker de overstap naar Social Wi-Fi. Zo gebruiken Irish pub Long John, Marktzicht, Chapeau, Manneke Bunt, Curtis, Kapsalon Sura, voetbalclub CJVV, Yosshi Amersfoort en vele andere ondernemers Social Wi-Fi. Gemiddeld bereiken de ondernemers iedere maand 20.000 mensen via Facebook voor minder dan €1 per dag. Dit maakt Social Wi-Fi de sterkste en goedkoopste vorm van marketing ooit. Naar verwachting zullen dan ook in 2015 het merendeel van de ondernemers in de binnenstad van Amersfoort overstappen op Social Wi-Fi.

Social Wi-Fi zorgt voor een sterke basis van een continue stroom van nieuwe likes en check-ins om de achterban telkens groter te maken. De tweede stap hierin is natuurlijk om de achterban op de hoogte te houden van de activiteiten. Een aantal ondernemers doen dit zelf of laten dit doen door hun personeel die zelf ook actieve Facebook gebruikers zijn. Zo verzinnen ze leuke acties om extra aandacht voor hun bedrijf te creëren en interactief bezig te zijn. Social Checkpoint heeft ook een professionele partner waar de social media uitbesteed kan worden. The Next Network is een expert op het gebied van social media. Verschillende kanalen zoals Facebook, Linkedin, Twitter en Pinterest nemen ze voor u in beheer. The Next Network is zeer creatief en zet slimme en leuke campagnes op met een sterke strategie op maat. Hierdoor heeft de ondernemer geen omkijken meer naar zijn social media, kan hij zich volledig richten op het ondernemen en het bedienen van zijn klanten. Door de combinatie van Social Wi-Fi van Social Checkpoint en het beheer van The Next Network word de branding nog een keer flink versterkt.

Bekijk hier gelijk hoe Social Wi-Fi er bij u uit komt te zien met behulp van onze interactieve online demo.Many entrepreneurs in the inner city of Amersfoort offer Wi-Fi to their customers. With this the entrepreneurs offer an extra service to their visitors. At one entrepreneur a password has to be filled in and at another one you can make use of an open network. The entrepreneur has unfortunately no advantage from this. There are parties such as KPN who even dare to ask money for installing normal Wi-Fi. Yet the entrepreneur can create an own network simply and without costs. In my opinion entrepreneurs pay then for hot air because the entrepreneur does not get an advantage from this and the service which is supplied  can also be offered free by the entrepreneur. You may wonder how hospitable you are toward entrepreneurs when you ask €15 for per month for this. These companies claim sometimes that you need to be registered at teh ACM while this is not neccessary to facilitate a WI-Fi network. Also it is uncorrectly said that all activities need to be monitored to cover liability of illegal acts by customers.

Last year Social Checkpoint worked hard to show entrepreneurs that there is also a better and smarter alternative: namely Social Wi-Fi. With Social Wi-Fi guests can give a like to or check in at the company via Facebook so that advertising is made by word of mouth. This suddenly makes Wi-Fi very interesting because it is changed into a smart marketing tool. The entrepreneur does not need to advertise for himself any more but his customers do this for him. At Social Wi-Fi  of Social Checkpoint by the way there is no obligation for the user to create social media attention but it is an option. The user can simply press the “skip”button or leave an e-mail address. This way Social Wi-Fi remains completely without obligation. The advantages for entrepreneurs are enormous. When customers give a like on Facebook the entrepreneurs can always keep communicating with their customers in an interactive way in the future. One-way traffic then turns into two-way traffic. The customers who check in show all their friends they make use of the services of the entrepreneur, as a result of which mouth to mouth advertising comes about.

Many entrepreneurs in the inner city of Amersfoort change over more often to Social Wi-Fi. For example Irish pub Long John, Marktzicht, Chapeau, Manneke Bunt, Curtis, Kapsalon Sura, soccer club CJVV, Yosshi Amersfoort, and many other entrepreneurs are using Social Wi-Fi. On average the entrepreneurs reach 20.000 people every month via Facebook for less than €1 a day. This makes Social Wi-Fi the strongest and cheapest form of marketing ever. It is expected that also in 2015 the mahority of entrepreneurs in the inner city of Amersfoort will change over to Social Wi-Fi.

Social Wi-Fi takes care of a strong basis of a continuous stream of new likes and check-ins to continually increase the number of likes and check-ins to continually increase the number of supporters. The second step in this is of course to keep the supporters informed about the activities. A number of entrepreneurs do this by themselves or have it done by their employees who themselves are also active Facebook users. This way they think of nice actions to create extra attention for their company and to be occupied interactively. Social Checkpoint also has a professional partner where social media can be subcontracted. The Next Network is an expert in the area of social media. Several canals such as Facebook, Twitter and Pinterest they will manage for you.  The Next Network is very creative and puts up smart and nice campaigns with a strong cut-to-size strategy. Because of this the entrepreneur is freed from the care for social media, and he can be completely committed to entreprising and serving his customers. Through the combination of Social Wi-Fi from Social Checkpoint and the management by The Next Network the breakers get strengthened a good deal. Watch here how Social Wi-Fi will look at your place with aid from our interactive online demo.

David de Vries

 

Leave a Reply